5 min read

Promocja zdrowa i bezpieczeństwa w miejscu pracy

POWRÓT

Ochrona zdrowia i bezpieczeństwo w miejscu pracy to dla naszej firmy jedna z podstawowych wartości. Dlatego też regularnie organizujemy szereg inicjatyw podnoszących świadomość w zakresie tematyki BHP.

La Pastora (Argentyna)

W zakładzie La Pastora rozpoczęliśmy akcję informacyjną BHP, której celem jest zapoznanie załogi fabryki Ferrero Argentyna ze Złotymi Zasadami Bezpieczeństwa.

Podjęte działania miały na celu uświadomienie pracownikom znaczenia troski o zdrowie i bezpieczeństwo, tak w pracy, jak i w życiu prywatnym.

Na wstępie zorganizowane zostały specjalne warsztaty, na których zapoznano pracowników ze Złotymi Zasadami Bezpieczeństwa. Później każdy z pracowników otrzymał album, który wraz z członkami najbliższej rodziny miał za zadanie uzupełnić.

Następnie ogłoszony został konkurs, w którym pracownicy zostali poproszeni o nadsyłanie zdjęć dokumentujących to, jak wraz z rodziną lub znajomymi pracują nad albumem. Zdjęcia mogli przesyłać mailowo lub przez aplikację WhatsApp. Na koniec dla wszystkich, którzy zdecydowali się podzielić zdjęciami, zorganizowano loterię z trzema nagrodami.

Vladimir (Rosja)

Kampania pod nazwą „Dziękujemy za to, co robisz dla bezpieczeństwa” to jedno z głównych działań zorganizowanych w rosyjskim zakładzie we Włodzimierzu. Celem akcji było wyróżnienie i nagrodzenie osób, które zasłużyły się szczególnymi osiągnięciami dla podniesienia bezpieczeństwa pracy w zakładzie i promocji bezpiecznych zachowań.

Na koniec roku pracownicy, którzy osiągnęli najlepsze wyniki pod względem bezpieczeństwa, zostali nagrodzeni w trzech kategoriach:

• Za aktywny udział w zgłaszaniu zachowań i warunków zagrażających bezpieczeństwu oraz zdarzeń potencjalnie wypadkowych;

• Za bycie liderem bezpieczeństwa, czyli wzorem i przykładem dla innych

• Za efektywną komunikację, czyli za największą liczbę rozmów o bezpieczeństwie przeprowadzonych z innymi pracownikami

Ferrero Vladimir plant commitment to safety
Alba (Włochy)

W zeszłym roku w Ferrero Włochy wprowadzone został nowy instrument troski o bezpieczeństwo pod nazwą „Rozmowy o bezpieczeństwie”.

Rozmowy o bezpieczeństwie to okazje, przy których przełożony w trakcie normalnej, codziennej pracy zakładu, rozpoczyna formę dwukierunkowej komunikacji z podwładnymi (a więc i mówi, i słucha), dotyczącej konkretnych zachowań mających wpływ na bezpieczeństwo. Rozmowy takie skupiają się na percepcji ryzyka oraz negatywnych lub pozytywnych skutkach konkretnych zachowań dla bezpieczeństwa. Na koniec podejmowana jest decyzja w sprawie tego, w jaki sposób w przyszłości dane zachowanie należy zmienić lub – odwrotnie – dlaczego daną postawę warto propagować.

140 liderów i kierowników przeszło specjalne szkolenie z umiejętności prowadzenia takich dyskusji w sposób otwarty i empatyczny. W dalszej kolejności wprowadzono też specjalny program komputerowy, który gromadzi dane zwrotne i na ich podstawie określa konkretne KPI.

Alba safety dialogues
San Jose (Meksyk)

W zakładzie San Jose w Meksyku regularnie organizowane są akcje z udziałem wszystkich pracowników fabryki. Mają one na celu podniesienie świadomości wokół tematów związanych z BHP. W ostatniej edycji np. mówiono o wypadkach przy pracy, ze szczególnym uwzględnieniem kontuzji układu szkieletowo-mięśniowego, do których dochodzi w miejscu pracy, a także wybranych chorób przewlekłych (cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, nadwaga i otyłość).

Tygodnie Bezpieczeństwa

Co roku część zakładów organizuje tzw. Tygodnie lub Dni Bezpieczeństwa, w ramach których realizowane są konkretne działania związane z tematyką BHP, szeroko angażujące załogi naszych fabryk.

Baramati, Indie

Nasz indyjski zakład w Baramati zorganizował w zeszłym roku Tydzień Bezpieczeństwa, poświęcony działaniom podnoszącym poziom BHP, a także promocji kultury stałego doskonalenia poprzez ciągłe podnoszenie świadomości tematyki bezpieczeństwa pracy wśród pracowników.

W ramach Tygodnia Bezpieczeństwa przeprowadzono m.in. ćwiczenia z gaszenia pożarów i udzielania pierwszej pomocy, szkolenia dotyczące zasad pracy na wysokości i zapobiegania upadkom z wysokości, badania w ramach akcji Okiem lekarza i wiele innych.

Quito, Ekwador

Dzień Bezpieczeństwa zorganizowany w naszym zakładzie w Quito poświęcony był znaczeniu, jakie tematyka BHP pełni w kontekście całej organizacji. Zakład w tym dniu wstrzymał całą działalność produkcyjną i logistyczną, aby wszyscy pracownicy mogli odbyć szkolenie.

Zajęcia i ćwiczenia zorganizowane w ramach Dnia Bezpieczeństwa dotyczyły zagrożeń związanych z obsługą wózków widłowych i paletyzatorów, bezpiecznego korzystania z drabin, podstaw pierwszej pomocy i ewakuacji medycznej, bezpiecznego postępowania z substancjami chemicznymi, użycia i obsługi gaśnic i hydrantów, identyfikacji i oceny ryzyka.