Polityka prywatności

Ferrero International (“Ferrero) przywiązuje dużą wagę do ochrony prywatności użytkowników tej strony internetowej („Strona internetowa”) i dołoży wszelkich starań, aby zapewnić, że Dane osobowe użytkowników są traktowane z poszanowaniem ich podstawowych praw i wolności oraz godności osobistej, ze szczególnym uwzględnieniem zasad zachowania poufności.W związku z powyższym przygotowaliśmy tę Politykę prywatności, która pokrótce wyjaśnia w jaki sposób zbieramy, wykorzystujemy, dzielimy się i zabezpieczamy Twoje Dane osobowe. Opisuje ona także Twoje wybory dotyczące wykorzystania, dostępu i poprawiania Twoich Danych osobowych.Możemy wymagać od użytkowników dostarczenia pewnych informacji osobowych i dodatkowych informacji w celu świadczenia naszych usług. Chcielibyśmy zatem przedstawić procedury i metody stosowane do przetwarzania przekazywanych nam danych. Ta Polityka prywatności zapewni Ci także kompletne informacje, abyś mógł, w miarę potrzeby, udzielić wyraźnej i świadomej zgody na przetwarzanie dotyczących Ciebie Danych osobowych.Zasadniczo wszelkie informacje i dane dostarczane przez Ciebie lub w inny sposób zebrane przez nas w związku ze Stroną internetową będą wykorzystywane przez nas zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/679 („RODO”). Oznacza to przede wszystkim, że jakiekolwiek przetwarzanie Danych osobowych podejmowane przez nas będzie realizowane z zachowaniem zasad takich jak zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość, ograniczenie celu, ograniczenie okresu przechowywania danych, minimalizacja danych, prawidłowość, integralność i poufność danych.Administrator danychAdministratorem w odniesieniu do wszelkich operacji przetwarzania Danych osobowych realizowanych poprzez Stronę internetową jest Ferrero, z siedzibą w Luxemburgu ,Route de Trèves 16, L-2633 Senningerberg. Ferrero wyznaczyła Inspektora ochrony danych (IOD). Chcąc się z nim skontaktować w celu uzyskania jakichkolwiek informacji dotyczących przetwarzania Danych osobowych przez Ferrero, w tym także listy podmiotów przetwarzających dane na jej zlecenie, należy wysłać wiadomość na adres: privacy@ferrero.com.Jakie dane pozyskujemy od Ciebie?Kiedy korzystasz ze Strony internetowej, a w szczególności, dostarczasz dane i ładujesz na nią pliki w celu uzyskania dostępu do usług oferowanych na Stronie, Ferrero może zbierać i przetwarzać informacje dotyczące Ciebie jako osoby fizycznej, które umożliwiają Twoją identyfikację, bezpośrednio lub w połączeniu z innymi dodatkowymi informacjami („Dane osobowe”). Informacje te mogą być zbierane przez Ferrero zarówno wtedy, gdy zdecydujesz się je podać (np. zwracając się z prośbą o którąkolwiek z usług świadczonych przez Ferrero za pośrednictwem Strony internetowej), jak i poprzez analizę Twojego zachowania na Stronie internetowej.

Dane dobrowolnie dostarczone przez użytkownikówTworząc konto na Stronie internetowej, zostaniesz poproszony o podanie pewnych Danych osobowych takich jak dane kontaktowe (np. imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, kraj zamieszkania i adres) oraz określenie preferencji marketingowych w celach wymienionych poniżej.Jeśli na Stronie internetowej istnieje możliwość rejestracji poprzez profil osobisty użytkownika na portalach społecznościowych (login na portalu społecznościowym) możemy, za Twoją uprzednią i odwołalną zgodą, uzyskać dostęp do ograniczonych danych zawartych w takim profilu dotyczących Twojego imienia i nazwiska, wieku, lokalizacji, upodobań, zainteresowań, kontaktów i zdjęć.Przeglądanie danychDziałanie Strony internetowej, jak ma to zazwyczaj miejsce w przypadku jakichkolwiek stron internetowych, wiąże się z użytkowaniem systemów komputerowych i procedur wykonywanych przez oprogramowanie, które zbierają informacje o użytkownikach Strony internetowej w ramach ich rutynowych czynności i które to informacje są automatycznie przekazywane przy zastosowaniu protokołów komunikacji w Internecie.Pomimo, że Ferrero nie zbiera takich danych w celu powiązania ich z określonymi użytkownikami, możliwe jest jednak, że, ze względu na ich charakter i poprzez przetwarzanie i połączenie z innymi danymi znajdującymi się w posiadaniu osób trzecich, takie dane mogą umożliwić identyfikację użytkownika, albo bezpośrednio poprzez takie informacje lub przy użyciu innych zebranych informacji. Jako takie informacje te muszą zatem być także uznawane za Dane osobowe.Obejmują one kilka parametrów związanych z Twoim systemem operacyjnym i środowiskiem IT, w tym Twój adres IP, lokalizację (kraj), nazwy domen Twojego komputera, adresy URI (Uniform Resource Identifier) zasobów wywoływanych przez Ciebie na Stronie internetowej, czas zgłoszenia żądania wywołania, informacje o czynnościach podejmowanych przez Ciebie na Stronie internetowej (np. oglądane przez Ciebie strony lub towary), sposób wysyłania żądań do serwera, rozmiary pliku uzyskanego w odpowiedzi na żądanie, kod numeryczny wskazujący stan odpowiedzi przesłanej przez serwer (otrzymanie odpowiedzi, błąd, itd.), informacje na temat urządzenia (np. Twojego komputera, tabletu lub smartfona), z którego korzystasz w celu uzyskania dostępu do naszej Strony internetowej itp., zbieranych przy pomocy plików cookie i innych technologii umożliwiających takie śledzenie.Czynności przetwarzaniaPrzetwarzanie danych dokonuje się przy zastosowaniu takich procedur, środków technicznych i elektronicznych, które są odpowiednie do ochrony poufności i zapewnienia bezpieczeństwa danych. Obejmuje ono czynności takie jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, przechowywanie, przeglądanie, opracowanie, modyfikowanie, dobór, pobieranie, dostosowanie, wykorzystywanie, łączenie, usuwanie i niszczenie danych, w tym także łączenie dwóch lub więcej takich czynności.Dlaczego przetwarzamy te dane? Cele przetwarzania i podstawy prawneFerrero zamierza wykorzystywać Twoje Dane osobowe zebrane poprzez Stronę internetową w następujących celach:• Do udzielania odpowiedzi lub świadczenia usług, o które się zwracasz, m.in. umożliwiających stworzenie konta, do otrzymywania informacji od Ferrero i wysyłania Ci przypomnień w postaci aktywnych powiadomień; do weryfikacji Twojej tożsamości i udzielenia Ci wsparcia, gdy zgubisz lub zapomnisz loginu / hasła do jakichkolwiek usług świadczonych przez Ferrero po uprzedniej rejestracji; aby umożliwić Ci stworzenie i utrzymywanie profilu zarejestrowanego użytkownika, do obsługi transakcji i Twoich próśb o wpisanie na listy użytkowników; do kontaktowania się z Tobą w razie konieczności i odpowiadania na Twoje prośby i zapytania, w tym także wiadomości e-mail; do obsługi płatności dokonywanych kartą oraz świadczenia innych usług, którymi jesteś zainteresowany; do wysyłania Ci newsletterów, których subskrypcję zamówiłeś w ramach świadczonej usługi (zawierających wyłącznie treści informacyjne); do finalizowania zamówień i dostarczania produktów zakupionych na Stronie internetowej oraz świadczenia jakichkolwiek innych ewentualnie zamówionych przez Ciebie usług („Świadczenie usług”). Zgoda nie jest wymagana do przetwarzania danych w takich celach, ponieważ ich przetwarzanie jest niezbędne do świadczenia zamawianych usług, a tym samym do wykonania umowy, której jesteś stroną lub do wdrożenia środków wymaganych przez Ciebie przed zawarciem umowy (art.6.1.b) RODO. Nie masz obowiązku przekazywania swoich Danych osobowych Ferrero w tych celach; jeśli jednak tego nie zrobisz, Ferrero nie będzie mogła świadczyć usług na Twoją rzecz.

• W celach marketingowych, promocyjnych i reklamowych, w tym również dla potrzeb marketingu bezpośredniego oraz przeprowadzania analiz, badań, tworzenia statystyk rynkowych lub przeprowadzania ankiet rynkowych, poprzez pocztę elektroniczną, SMS-y, aktywne powiadomienia, wyskakujące banery, komunikatory internetowe, rozmowy telefoniczne ze strony operatora, oficjalne strony Ferrero na portalach społecznościowych w odniesieniu do produktów i usług Ferrero („Marketing”) i do wysyłania Ci ofert, promocji lub innych informacji o naszych towarach i usługach. Przetwarzanie w tych celach odbywa się w oparciu o Twoją zgodę. Wyrażenie przez Ciebie zgody na wykorzystywanie przez Ferrero Twoich Danych osobowych w tych celach nie jest obowiązkowe a jej nieudzielenie nie wiąże się dla Ciebie z żadnymi konsekwencjami (oprócz niemożności otrzymywania dalszych informacji marketingowych od Ferrero). Udzieloną zgodę można także cofnąć na późniejszym etapie.

• Do utworzenia Twojego profilu (profile indywidualne i/lub zbiorowe) na naszej Stronie internetowej poprzez zbieranie i analizę informacji o wybranych przez Ciebie preferencjach i wyborach dokonanych przez Ciebie na Stronie internetowej oraz o Twojej ogólnej aktywności na Stronie internetowej poprzez zastosowanie profilujących plików cookie („Profilowanie”). Informacje te będą wykorzystywane do personalizacji Usług świadczonych za pośrednictwem Strony internetowej, aby, w miarę możliwości, uwzględnić Twoje preferencje i wybory oraz dostarczyć Ci informacji i reklam, które mogą być dla Ciebie istotne i odpowiadać Twoim zainteresowaniom, do prezentacji ofert, które są dostosowane do Twoich indywidualnych potrzeb i mogą być dla Ciebie interesujące, do przekazywania Ci informacji o innych stronach internetowych/usługach, które, naszym zdaniem, mogą być dla Ciebie interesujące. Wszystkie algorytmy stosowane w ramach takiego przetwarzania są regularnie testowane w celu zapewnienia rzetelności procesu przetwarzania i kontroli pod kątem ewentualnych obciążeń. Przetwarzanie w tym celu odbywa się w oparciu o Twoją zgodę, uzyskaną poprzez wyskakujący baner plików cookie i/lub konkretne pole wyboru do zaznaczenia. Wyrażenie przez Ciebie zgody na wykorzystywanie przez Ferrero Twoich Danych osobowych w tym celu jest zawsze nieobowiązkowe i nie będziesz ponosić żadnych konsekwencji w razie decyzji o nieudzieleniu zgody (oprócz niemożności korzystania przez Ciebie z bardziej spersonalizowanego doświadczenia na Stronie internetowej). Jakakolwiek udzielona zgoda może również zostać cofnięta na późniejszym etapie, poprzez zmianę ustawień Twojego urządzenia lub kontakt z Ferrero pod wskazanym powyżej adresem.

• W celu zapewnienia zgodności z przepisami prawa, które nakładają na Ferrero obowiązek zbierania i/lub dalszego przetwarzania określonych rodzajów Danych osobowych, w tym także przepisów dotyczących konkursów lub loterii w przypadku Twojego udziału w konkursach lub losowaniu nagród na naszej Stronie internetowej („Zgodność z przepisami”). W razie przekazania przez Ciebie jakichkolwiek Danych osobowych Ferrero, Ferrero jest zobowiązana do przetwarzania ich zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, co może obejmować przechowywanie i zgłaszanie Twoich Danych osobowych właściwym organom w celu wykonania obowiązków w zakresie prawa podatkowego, celnego lub innych obowiązków prawnych. Zgoda na przetwarzanie danych w tym celu nie jest wymagana, ponieważ takie przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6.1.c) RODO).

• W celu zapobiegania i wykrywania jakichkolwiek nadużyć Strony internetowej lub jakichkolwiek oszukańczych działań podejmowanych za jej pośrednictwem („Nadużycia/oszustwa”). Przetwarzanie w tym celu jest niezbędne dla ochrony prawnie uzasadnionych interesów Ferrero takich jak zapobieganie oszukańczym działaniom lub nadużyciom Strony internetowej oraz wykrywanie takich działań lub nadużyć (podejmowanych potencjalnie w celu popełnienia przestępstwa).

• Dla potrzeb analizy i poprawy jakości świadczonych przez nas usług, udoskonalenia Strony internetowej, oceny efektywności działań i usług marketingowych Ferrero, przeprowadzania analiz statystycznych i demograficznych w odniesieniu do klientów korporacyjnych i zarejestrowanych użytkowników Ferrero („Analiza”). Przetwarzanie w tym celu odbywa się na podstawie Twojej zgody.

Użytkownicy nie będą zobowiązani do dostarczenia Danych osobowych w celu przeglądania publicznych stron Strony internetowej. Dostarczenie Danych osobowych w celach wymienionych powyżej jest opcjonalne, niemniej jednak niedostarczenie wymaganych danych (wskazanych, tam gdzie ma to zastosowanie, jako wymagane w formularzu rejestracji) może uniemożliwić użytkownikom ukończenie rejestracji lub korzystanie z powiązanych z nimi usług.

Kto będzie miał dostęp do Danych osobowych użytkownika?W ramach swojej działalności i w celach wymienionych powyżej Twoje Dane osobowe mogą być przekazywane następującym podmiotom („Odbiorcy”):• Innym spółkom Grupy Ferrero do wewnętrznych celów administracyjnych; oraz

• Należycie wyznaczonym podmiotom przetwarzającym, świadczącym określone usługi przetwarzania lub usługi pomocnicze (np. przechowywania danych, wysyłania wiadomości w naszym imieniu, hostingu stron internetowych, zarządzania promocjami, konkursami lub loteriami, obsługą konsumentów, usługami IT związanymi z działaniem Strony internetowej, wysyłaniem wiadomości e-mail) w imieniu Ferrero i zgodnie z jej poleceniami, których stopień zaawansowania w zakresie ochrony danych został zweryfikowany przez Ferrero przed zawarciem wymaganej umowy powierzenia przetwarzania danych. Pełną listę wyznaczonych podmiotów przetwarzających, na której mogą być wskazane inne podmioty z Grupy Ferrero, można uzyskać od naszego inspektora ochrony danych;

• Wybranym osobom fizycznym upoważnionym przez Ferrero do przetwarzania Danych osobowych potrzebnych do podjęcia działań ściśle związanych ze świadczeniem usług poprzez Stronę internetową (np. utrzymanie techniczne wyposażenia sieciowego i sieci komunikacji elektronicznej), które przyjęły zobowiązanie do zachowania poufności lub podlegają odpowiedniemu prawnemu obowiązkowi zachowania poufności (np. pracownicy Ferrero);

• Jednostkom publicznym, organom lub instytucjom, którym Dane osobowe mogą być ujawniane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub wiążącymi nakazami takich jednostek, organów lub instytucji. Możemy także ujawnić Twoje Dane osobowe, kiedy uważamy w dobrej wierze, że udostępnienie jest niezbędne do zapewnienia Twojego bezpieczeństwa lub bezpieczeństwa innych, wykrywania nadużyć lub odpowiedzi na żądanie organów publicznych.Dane osobowe mogą być przekazywane do innych krajów Unii Europejskiej, w których znajdują się pomieszczenia lub serwery Ferrero bądź któregokolwiek z jej dostawców.DzieciW celu zapewnienia zgodności z przepisami zapewniającym ochronę prywatności dzieci w kontekście usług online, Ferrero świadomie nie zbiera jakichkolwiek Danych osobowych dzieci poniżej 16-ego roku życia. Ferrero poważnie traktuje ochronę prywatności dzieci. Zalecamy zatem, aby rodzic lub opiekun prawny zapewnili pomoc i wskazówki dziecku poniżej 16 roku życia, które zamierza przeglądać Stronę internetową lub uzyskać dostęp do usług oferowanych przez Ferrero. Dzieci poniżej 16 roku życia nie powinny korzystać ze Strony internetowej lub usług Ferrero. W przypadku, gdy Ferrero uzyska wiedzę o tym, że nieświadomie zebraliśmy Dane osobowe od dziecka poniżej 16 roku życia, Ferrero niezwłocznie usunie takie informacje.Bezpieczeństwo Danych osobowychInDane osobowe zbierane i przetwarzane za pośrednictwem Strony internetowej będą przechowywane i przetwarzane w celu minimalizacji ryzyka zniszczenia lub (również przypadkowej) utraty danych, uzyskania dostępu do danych lub użytkowania danych przez osoby nieupoważnione bądź użytkowania danych niezgodnie z pierwotnym celem zbierania danych. Służą do tego techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa wprowadzone przez Ferrero. Szczegółową listę środków bezpieczeństwa Ferrero można znaleźć tutaj.

Przechowywanie Danych osobowychZasadniczo, Ferrero będzie przechowywać Twoje Dane osobowe tylko tak długo, jak jest to bezwzględnie konieczne ze względu na powód ich zebrania:

• Dane osobowe przetwarzane w celu Świadczenia usługi będą przechowywane przez Ferrero przez okres uznany za bezwzględnie konieczny do osiągnięcia takich celów. Informacje będą jednak przechowywane dłużej, jeśli potrzebujemy ich, aby odnieść się do jakichkolwiek roszczeń dotyczących usług lub chronić interesy Ferrero związane z potencjalną odpowiedzialnością za Świadczenie usług.

• Dane osobowe przetwarzane dla potrzeb Marketingu i Profilowania będą przechowywane przez Ferrero od momentu udzielenia zgody aż do chwili jej cofnięcia. Jeśli zgoda nie zostanie cofnięta, prośba o jej odnowienie będzie przedstawiana w ustalonych odstępach czasowych, co 24 miesiące. W razie cofnięcia zgody (lub jej nieudzielenia w ramach procedury jej odnawiania) Dane osobowe nie będą już wykorzystywane do tych celów, choć mogą być wciąż przechowywane przez Ferrero, jeśli będzie to konieczne w celu ochrony interesów Ferrero związanych z ewentualną odpowiedzialnością za takie przetwarzanie danych.

• Dane osobowe przetwarzane w celu zapewnienia Zgodności z przepisami będą przechowywane przez Ferrero przez okres wymagany w związku z określonymi obowiązkami prawnymi, w wykonaniu których przetwarzane są Dane osobowe.;

• • Dane osobowe przetwarzane w celu zapobieżenia Nadużyciom/oszustwom i w celach Analizy będą przechowywane przez Ferrero tak długo, jak długo jest to bezwzględnie konieczne do realizacji celów, w których zostały zebrane, jednak w żadnym przypadku nie dłużej niż pięć lat.

Po upływie takich okresów wszystkie dane zostaną usunięte lub zanonimizowane, z wyłączeniem danych, które jesteśmy zobowiązani przechowywać przez dłuższy okres na mocy przepisów prawa.Jakie są Twoje prawa? Jak można je wykonać?Jako osoba, której dane dotyczą, możesz skorzystać w dowolnym momencie z następujących praw:• prawa do uzyskania potwierdzenia, że Twoje Dane osobowe są przetwarzane przez Ferrero, uzyskania dostępu do takich danych oraz ich kopii;

• prawa do aktualizacji, modyfikacji i/lub sprostowania Twoich Danych osobowych, jeśli są one nieprawidłowe lub niekompletne;

• prawa do spowodowania usunięcia Twoich Danych osobowych, jeśli uznasz, że ich przetwarzanie nie jest konieczne lub w inny sposób narusza przepisy prawa, do spowodowania anonimizacji Danych osobowych, zablokowania danych, których przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub ograniczenia przetwarzania danych;

• prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich Danych osobowych w oparciu o odpowiednie podstawy związane z Twoją szczególną sytuacją, które Twoim zdaniem wykluczają możliwość przetwarzania Twoich Danych osobowych przez Ferrero w określonym celu;

• prawa do cofnięcia Twojej zgody na przetwarzanie (w odniesieniu do Marketingu i Profilowania), jeśli Twoja zgoda stanowi podstawę prawną przetwarzania – pozostanie to bez wpływu na zgodność z prawem czynności przetwarzania podejmowanych przed cofnięciem Twojej zgody;

• prawa do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich Danych osobowych, jeśli Twoim zdaniem przetwarzane Dane osobowe są nieprawidłowe lub przetwarzanie nie jest konieczne bądź też jest niezgodne z prawem oraz wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania;

• prawa do przenoszenia danych – przysługuje Ci prawo do uzyskania kopii Danych osobowych dostarczonych przez Ciebie Ferrero w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz do żądania przesłania tych Danych osobowych innemu administratorowi;

• prawa wycofania się z reklamy opartej na zainteresowaniach. Współpracujemy z podmiotami trzecimi w celu zarządzania naszymi reklamami na innych stronach. Nasi partnerzy – podmioty trzecie mogą wykorzystywać pliki cookie lub podobne technologie, aby dostarczyć Ci reklamę opartą na przeglądanych przez Ciebie stronach i Twoich zainteresowaniach. Jeśli chcesz sprzeciwić się dalszemu otrzymywaniu reklam opartych na zainteresowaniach kliknij tutaj lub jeśli znajdujesz się w Unii Europejskiej kliknij tutaj. Prosimy o zwrócenie uwagi na to, że dalej będziesz otrzymywał generyczne reklamy.Należy zwrócić uwagę, że większość Danych osobowych dostarczanych przez Ciebie Ferrero może zostać zmieniona w dowolnym momencie, w tym także preferencje e-mailowe, tam gdzie ma to zastosowanie, poprzez uzyskanie dostępu do Twojego profilu utworzonego na Stronie internetowej.Zamawiając usługi poprzez Stronę internetową, możesz wybrać jeden lub więcej środków komunikacji stosowanych do przetwarzania Danych osobowych w celach marketingowych (np. telefon, SMS, e-mail, poczta tradycyjna, portale społecznościowe). Tam gdzie ma to zastosowanie, możesz cofnąć udzieloną zgodę na takie przetwarzanie w odniesieniu do wszystkich środków komunikacji lub zdecydować o zablokowaniu tylko niektórych środków komunikacji (np. jeśli cofniesz zgodę tylko w odniesieniu do informacji marketingowych przekazywanych w SMS-ach, nie będziesz otrzymywać więcej komunikatów w formie SMS-ów, będą one jednak w dalszym ciągu przychodzić do Ciebie pocztą elektroniczną), przy użyciu Twojego profilu utworzonego na Stronie internetowej.

Możesz także cofnąć udzieloną zgodę w odniesieniu do Marketingu (dotyczącą informacji otrzymywanych pocztą elektroniczną) poprzez wybranie odpowiedniego linku umieszczonego u dołu każdej wiadomości marketingowej.

Zgoda na Profilowanie wykonywane za pośrednictwem plików cookie może zostać cofnięta w dowolnym momencie. Tam gdzie ma to zastosowanie, jeśli zgoda na Profilowanie została udzielona poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru, użytkownik może cofnąć taką zgodę, zmieniając swoje preferencje w dowolnym momencie w ramach swojego profilu użytkownika utworzonego na Stronie internetowej.

AW każdej chwili możesz wykonać prawa przysługujące Ci na mocy obowiązujących przepisów prawa, poprzez skierowanie odpowiedniej prośby do naszego inspektora ochrony danych na adres fizyczny Ferrero lub na adres poczty elektronicznej: privacy@ferrero.com..

Jeśli masz problem dotyczący prywatności lub wykorzystania danych, którego nie rozwiązaliśmy w sposób zadowalający, prosimy o kontakt z naszym amerykańskim zewnętrznym ekspertem ds. rozstrzygania sporów (bezpłatnie) na stronie https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

Masz też prawo do wniesienia skargi do miejscowego unijnego organu ochrony danych lub organu ochrony danych w Polsce (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt), jeśli Twoim zdaniem przetwarzamy Twoje dane w sposób niezgodny z prawem.

ZmianyPolityka prywatności weszła w życie dnia 1 maja 2018 roku. Ostatnio modyfikowana 8 sierpnia 2020 roku.Ferrero zastrzega sobie prawo do częściowej lub całkowitej zmiany Polityki prywatności bądź też do aktualizacji jej treści np. w związku ze zmianami w obowiązujących przepisach prawa. Jeśli Ferrero dokona jakichkolwiek istotnych zmian, powiadomi Ciebie za pośrednictwem informacji na tej Stronie internetowej, zanim zmiana stanie się skuteczna. Dlatego też Ferrero zachęca Cię do regularnego odwiedzania strony z Polityką prywatności w celu zapoznania się z jej najnowszą, zaktualizowaną wersją, abyś miał bieżące informacje na temat tego jak Ferrero zbiera i wykorzystuje Twoje Dane osobowe.