WZMACNIANIE ROLI I POZYCJI LUDZI

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O NASZYM PODEJŚCIU

 • LUDZIE FERRERO
 • FUNDACJA FERRERO
 • PROJEKT PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MICHELE FERRERO
 • KINDER JOY OF MOVING

Ludzie Ferrero W Ferrero wierzymy, że różnorodność i inkluzja pracowników jest kluczowa dla długoterminowego sukcesu firmy. Chcemy motywować naszych pracowników i poprawiać jakość podejmowania przez nich decyzji, koncentrować się na konsumentach i ich zaangażowaniu. Zatrudniając ponad 38 000 pracowników w ponad 50 krajach, musimy angażować i rozwijać wszystkich naszych pracowników, aby zapewnić naszemu przedsiębiorstwu dalszy wzrost i sukces. Oznacza to słuchanie i reagowanie na ich opinie oraz tworzenie środowiska pracy, w którym ludzie czują się doceniani i mogą się rozwijać.

Dołączając do naszej Firmy, każdy z pracowników zapoznaje się z jej wizją i zachęcany jest do maksymalnego zaangażowania się w jej działalność w ciągu całej swojej pracy i na każdym stanowisku. Przyjęta przez Ferrero Strategia People Centricity opiera się na wywoływaniu pozytywnych zmian w środowiskach naszych wewnętrznych interesariuszy w trojaki sposób:

 • Ewolucja relacji Ferrero – pracownicy, poprzez zachęcanie do proaktywności i odpowiedzialności za swój własny rozwój zawodowy i otwarcie na możliwości technologii cyfrowych.
 • Rozwijanie nowej roli i oczekiwań wobec menadżerów liniowych, którzy mają katalizować dobre zmiany, dzięki manifestowi i programowi Line Managers Excellence.
 • Umożliwianie pracownikom HR odgrywania innowacyjnej i znaczącej roli gwarantów procesów, którzy jednocześnie ułatwiają menadżerom podejmowanie odpowiedzialności i proaktywności.

Angażowanie ludzi Przyjęty przez Ferrero model angażowania pracowników opiera się na koncepcji pełnego cyklu życiowego pracownika. Jednym z głównych priorytetów jest zachęcanie pracowników do otwartości na technologie cyfrowe i wspieranie szybkiej, otwartej i spójnej komunikacji z nimi we wszystkich krajach.

Różnorodność i inkluzywność Nasi pracownicy na całym świecie inspirują nas do podziwiania różnorodności kultur. Chcemy tworzyć miejsce pracy, w którym każdy będzie czuł się doceniony i szanowany, w którym każdy może być sobą i razem z innymi pracować nad realizacją wspólnych celów. Im więcej współdziałamy i im bardziej doceniamy różnice, tym bardziej tworzymy prawdziwie inkluzywną społeczność.

Nasz program na rzecz różnorodności koncentruje się na czterech aspektach: płci, narodowości, generacji i kulturze pracy. Priorytetem na przyszłość jest większa liczba kobiet na najwyższych stanowiskach kierowniczych.

 • 5%

  Osiągnęliśmy nasz cel, jakim było zwiększenie liczby kobiet na stanowiskach kierowniczych o 5% do 2020 roku w stosunku do poziomu z sierpnia 2015 roku. Poczyniliśmy postępy, ale zdajemy sobie sprawę, że jest jeszcze wiele do zrobienia. Będziemy nadal rozwijać nasze cele D&I, w tym reprezentację kobiet na stanowiskach kierowniczych, promocję kobiet na stanowiskach kierowniczych, promowanie odmiennej kultury miejsca pracy, poziom integracji różnych pokoleń, reprezentację różnych narodowości oraz szczególne skupienie się na osobach niepełnosprawnych.

Continuous Learning W skali globalnej i lokalnej nasi pracownicy mają dostęp do szkoleń online i stacjonarnych. Już od chwili zatrudnienia każdy pracownik Ferrero ma wiele możliwości rozwijania się i podnoszenia swoich umiejętności, dzięki Uniwersytetowi Ferrero.

 • Składają się na niego trzy filary:
 • Początek podróży edukacyjnej: Welcome to Ferrero
 • Ferrero Know-How Academies: Budowanie umiejętności merytorycznych
 • Ferrero Leaders: Bycie liderem
Uczenie się stanowi nieodłączną część DNA Ferrero. Jako firma, która stale rozwija się i zmienia, wspieramy też rozwój naszych pracowników.

BHP Ferrero z determinacją dąży do zerowego poziomu wypadków przy pracy i dlatego stale usprawnia i wdraża przemyślane systemy zarządzania bezpieczeństwem. Klarowne przywództwo i bezpieczne zachowania sprawiają, że nasi pracownicy są odpowiednio wyszkoleni i wyposażeni, by móc bezpiecznie wykonywać swoje obowiązki.

Strategia naszej Grupy gwarantuje odpowiedni poziom bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) wszystkich naszych pracowników, kooperantów, gości i innych osób, które w jakikolwiek sposób mogą znaleźć się w strefie wpływów naszej działalności. Odbywa się to poprzez:

 • Określone normy bezpieczeństwa i narzędzia pracy odpowiednie dla wykonywanych czynności, co zapewnia bezpieczne stanowisko pracy;
 • Szacowanie ryzyka, dzięki któremu zakłady i ich wyposażenie są zaprojektowane, eksploatowane i konserwowane w sposób minimalizujący ryzyko;
 • Zwalczanie chorób zawodowych poprzez redukcję narażenia pracowników na szkodliwe czynniki;
 • Jasny i efektywny przekaz informacji, z użyciem odpowiednich narzędzi sprawozdawczości i analizy wypadków przy pracy oraz wymiana dobrych praktyk i rekomendacji;
 • Szkolenie pracowników i ich odpowiednie wyposażenie, by w miejscu pracy zachowane były warunki bezpieczeństwa i zdrowia, minimalizując narażenie na niebezpieczeństwo i uwzględniając ich potrzeby i obawy.

Fundacja Ferrero Fundacją Ferrero, założoną w 1983 roku jako Opera Sociale przez Michele Ferrero, który nazwał ją na cześć swoich rodziców i stryja – założycieli firmy, od samego początku kieruje pani Maria Franca Ferrero. Poprzez swoją ofertę rozmaitych zajęć instytucja ta wspiera seniorów w aktywnym starzeniu się i daje im okazję odkrywania nowych możliwości i docenienia wiedzy i doświadczenia życiowego każdego z nich. Fundacja mieści się w budynku, który stanowi centrum spotkań i życia towarzyskiego dla ok. 3,5 tys. emerytowanych pracowników i ich małżonków. Są tu sale spotkań, sale warsztatowe, biblioteka, wielofunkcyjna sala wykładowa, sala gimnastyczna, powierzchnie wystawiennicze i miejsce przeznaczone do świadczenia opieki zdrowotnej oraz organizacji konferencji medycznych. Fundacja prowadzi też nowoczesny żłobek dla dzieci pracowników Ferrero.

Projekty kulturalne Fundacja Ferrero stale rozwija swoją działalność kulturalną, współpracując z lokalnymi, krajowymi i międzynarodowymi fundacjami, instytucjami i organizacjami. Jej długofalowe działania trwale wspierają całą społeczność.

 • Studia na poziomie master na Uniwersytecie Turyńskim
 • Wystawa „FuturBalla”
 • Krajowe i międzynarodowe stypendia naukowe
 • Regularne cykle odczytów.

Żłobek „Il Nido” Działający od 2009 roku przyzakładowy żłobek może sprawować opiekę nad 80 dzieci pracowników, którzy korzystają z preferencyjnych opłat za korzystanie z placówki. W części zajęć uczestniczą ‘dziadkowie’ Ferrero – wspólnie z nimi dzieci uczą się gotować, przygotowują okolicznościowe dekoracje, czytają bajki i uczą się wierszyków.

 • 5-10% miejsc zarezerwowanych jest dla dzieci z okolic Alby
 • Preferencyjne opłaty dla pracowników
 • Zajęcia kulturalne i kreatywne z udziałem seniorów

Projekty społeczne Fundacja Ferrero codziennie dba o poprawę jakości życia swoich podopiecznych, poprzez promowanie odmiennego, pozytywnego obrazu okresu starości jako czasu, w którym można prawdziwie docenić i podzielić się z innymi swoim doświadczeniem, wartościami i mądrością życiową.

 • 40 grup zajęciowych
 • Warsztaty z dziedziny kultury i sztuki.

Opieka zdrowotna i socjalna Fundacja Ferrero proponuje swoim Seniorom (pracownikom Grupy, którzy przekroczyli 25-letni staż pracy w firmie) nową koncepcję starości w ramach programu zajęć kreatywnych, rekreacyjnych i społecznych, uzupełnionych o usługi z zakresu opieki zdrowotnej i socjalnej.
Więcej informacji na www.fondazioneferrero.it

Projekt Przedsiębiorczości Michele Ferrero Firmy działające pod szyldem Projektu Przedsiębiorczości Michele Ferrero to przedsiębiorstwa w pełnym, biznesowym tego słowa znaczeniu, tj. stworzone w celu osiągania zysków. Jednak mają one też drugi, społeczny wymiar, bowiem ich celem jest również tworzenie miejsc pracy w słabiej rozwiniętych częściach świata. Realizują one ponadto różnego rodzaju przedsięwzięcia o charakterze prospołecznym i dobroczynnym, których celem jest ochrona zdrowia dzieci i młodych dorosłych, troska o ich edukację oraz rozwój społeczny. Projekty te realizowane są niezależnie od tego, czy dane przedsiębiorstwo osiąga pozytywne rezultaty finansowe. Projekt Przedsiębiorczości Michele Ferrero rozpoczął działalność w 2005 roku w Kamerunie (Yaoundé), a kolejne zakłady powstały w 2006 roku w RPA (Walkerville/Midvaal, Gauteng) oraz w 2007 w Indiach (Baramati/Pune, Maharashtra).


Misja Projektu Przedsiębiorczości Michele Ferrero

TWORZENIE MIEJSC PRACY

Poprzez to zobowiązanie Projekt Przedsiębiorczości Michele Ferrero, działając na terenie lokalnych społeczności, pragnie nie tylko zapewniać pracownikom godziwe dochody, z których będą mogli utrzymać siebie i swoje rodziny, ale także:

 • budować poczucie godności swoich pracowników, dając im możliwość samodzielnego decydowania o własnym losie;
 • zapewniać im profesjonalne szkolenia i możliwość rozwijania własnych umiejętności;
 • szerzyć nowoczesną kulturę pracy w przemyśle.Działalność zakładanych przez nas fabryk stanowi też bodziec do rozwoju lokalnych firm. Co więcej, zasadą naszej produkcji jest to, że w pierwszym rzędzie staramy się korzystać z surowców pozyskiwanych lokalnie – to przyczynia się do tworzenia kolejnych miejsc pracy, uruchamia pozytywną spiralę wzrostu gospodarczego i podnosi poziom życia lokalnych społeczności.

PROJEKTY I DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA I CHARYTATYWNA

Dotychczas większość prospołecznych i charytatywnych inicjatyw podejmowanych przez Projekt Przedsiębiorczości Michele Ferrero skupiała się na kwestii opieki zdrowotnej nad dziećmi oraz ich edukacji. Działania te obejmują remonty i budowy szkół i przedszkoli, wsparcie dla ośrodków zdrowia dla bezdomnych dzieci, szkolenia dla młodych dorosłych z zakresu zapobiegania szerzeniu się chorób zakaźnych.

Więcej na www.mfentrepreneuralproject.net

Kinder Joy of moving. Kinder Joy of moving to nasz międzynarodowy projekt odpowiedzialności społecznej, którego celem jest pokazywanie każdemu dziecku, jak wielką radość może dawać aktywność fizyczna. Program to promocja ruchu i aktywnego trybu życia w łatwy, angażujący i radosny sposób.

Pasja do ruchu, zabawy i przyjaźni są podstawą programu. Realizujemy program Kinder Joy of moving we współpracy z akredytowanymi partnerami i ekspertami, w tym z komitetami olimpijskimi, federacjami sportowymi, stowarzyszeniami, ministerstwami i uniwersytetami.

Realizowane działania są bardzo różnorodne – od programów wychowania fizycznego i wydarzeń sportowych do studenckich mistrzostw i obozów treningowych. Każda z takich aktywności promuje zdrowy i szczęśliwy tryb życia poprzez radosne nastawienie do ruchu i aktywności fizycznej. Kinder Joy of moving współpracuje też ze sportowcami i mistrzami sportu, którzy są inspiracją dla dzieci. Wspiera również projekty naukowe badające korzyści z prowadzenia aktywnego trybu życia.

Kinder Joy of moving to nasz międzynarodowy projekt odpowiedzialności społecznej, promujący aktywny tryb życia wśród dzieci i ich rodzin poprzez popularyzację zabawy i radości, których źródłem jest aktywność fizyczna.
 • Vision

  Inspire Inspirować młode pokolenia do aktywnego i radosnego życia poprzez kulturę ćwiczeń fizycznych

 • Mission

  Facilitate Ułatwiać dzieciom na całym świecie aktywność fizyczną, jako prostą i codzienną praktykę

 • Goal

  Move Nakłonić do ruchu możliwie najwięcej dzieci na całym świecie

Kinder Joy of moving, moving people. PRAWO DO ZABAWY

Kinder Joy of moving, który kończy właśnie 14 lat, to projekt marki Kinder i Grupy Ferrero, zbudowany na przeświadczeniu, że pozytywne nastawienie do aktywności fizycznej uczyni z dzisiejszych dzieci lepszych dorosłych jutro. Głównym celem programu Kinder Joy of moving jest wspomaganie zdrowego rozwoju dzieci poprzez zabawę, gry i interaktywne formy rekreacji. Zabawa powinna stanowić podstawowe prawo każdego dziecka na całym świecie i dlatego z pełnym zaangażowaniem mówimy i działamy na rzecz tego prawa, zgodnie z tym, co stanowi art. 31 Konwencji Praw Dziecka Narodów Zjednoczonych.

Kinder Joy of moving realizuje swoje zamierzenia w oparciu o wynikające z wiedzy przekonanie, że aktywność fizyczna stanowi zasadniczy element wychowania dziecka i znacząco przyczynia się do jego rozwoju fizycznego, a także przygotowuje do dorosłego życia i aktywnego udziału w społeczeństwie.

Wyniki globalne 2020/2021

 • 2.6 m

  ZAANGAŻOWANYCH DZIECI* *Liczba dzieci aktywnie uczestniczących w imprezach i programach sponsorowanych przez Kinder Joy of moving.

 • 121

  FEDERACJI I ZWIĄZKÓW SPORTOWYCH

 • 28

  KRAJÓW

 • € 10.4 m

  PONIESIONYCH NAKŁADÓW

WIĘCEJ O WYNIKACH W SKALI

Metoda Joy of moving Działania w ramach Kinder Joy of moving inspirowane są przez nowatorską i opartą na naukowych podstawach metodę edukacyjną. Metoda Joy of moving dąży do tego, by zachęcać dzieci do aktywności w formie zabawy i w sposób, który będzie wpływał na cztery najważniejsze obszary rozwoju, jakimi są: sprawność fizyczna, koordynacja ruchowa, funkcje poznawcze i kreatywność oraz umiejętności życiowe.

Joy of moving w sposób instynktowny przesuwa punkt ciężkości z dążenia do jak najwyższych wyników na zabawę, ze współzawodnictwa na współpracę. Kinder Joy of moving opracowało swoją metodę we współpracy z rzymskim Uniwersytetem „Foro Italico”, Ministerstwem Oświaty, Regionem Piemontu oraz Włoskim Komitetem Olimpijskim (CONI). Jest ona efektem projektu badawczo-naukowego, rozpoczętego w 2012 roku, w którym w ciągu trzech lat wzięło udział ponad tysiąc uczniów szkół podstawowych. Dzieci miały okazję uczestniczyć w różnego rodzaju grach i zabawach ruchowych, organizowanych w Wiosce Joy of moving w Albie, pod kierunkiem 18 absolwentów studiów wyższych z dziedziny nauk motorycznych, odpowiednio przeszkolonych przez ekspertów naszej komisji naukowej.

Zebrane w ramach badań doświadczenia zostały przedstawione w podręczniku zatytułowanym „Joy of moving. MindMovers & ImaginAction”. Jego autorami są Caterina Pesce, Rosalba Marchetti, Anna Motta i Mario Bellucci. Podręcznik stanowi przydatne narzędzie instruktażowe dla wszystkich zainteresowanych – instytucji, sportowców czy osób prywatnych.

Wyniki badań naukowych zostały też włączone do podręcznika dydaktycznego z zakresu ćwiczeń motorycznych dla dzieci pt. „Joy of moving. Movement & Imagination.” Autorami są Caterina Pesce, Rosalba Marchetti, Anna Motta i Mario Bellucci.

W COKOLWIEK GRAMY, ZWYCIĘŻA ZABAWA I RADOŚĆ Zapoczątkowany w 2005 roku projekt Kinder Joy of moving, od 2013 wchodzi w skład programu społecznej odpowiedzialności Grupy Ferrero . Jest wyrazem zobowiązania Firmy do realizacji celu, jakim jest troska o prawidłowy i zdrowy rozwój młodego pokolenia.

W 2019 roku projekt poszerzył swoje granice, włączając w swój zakres również aktywność ruchową inną niż uprawianie sportu, praktykowaną w charakterystyczny dla nas sposób – z łatwością, zaangażowaniem i radością. Taka ewolucja spowodowała też zmianę nazwy programu z pierwotnej Kinder+Sport na Kinder Joy of moving, która podkreśla stopniową transformację podejścia i jego zbliżanie się do Wizji i Celu marki Kinder, której głównym dążeniem jest wspieranie radosnego i zdrowego rozwoju. I tak jak marce Kinder zależy na tworzeniu drobnych, ale istotnych okazji do przeżywania małych chwil radości przez dzieci i ich rodziny na całym świecie, projekt Kinder Joy of moving realizuje inny, choć równie ważny cel – daje dzieciom radość płynącą z ruchu, pobudzając w nich naturalną u każdego malucha skłonność do aktywności, ruchliwości i zabawy.

Jako projekt rozwijający się w sposób ciągły, płynny i naturalny, Kinder Joy of moving nadaje teraz swoim najważniejszym wartościom, którymi są przyjaźń, fair play, rodzina i zabawa, szerszy wymiar, wychodzący poza współzawodnictwo i prowadzący do bardziej beztroskiego podejścia: w cokolwiek gramy, wygrywa zabawa i radość. Joy of moving w sposób instynktowny przesuwa punkt ciężkości z dążenia do jak najwyższych wyników na zabawę, ze współzawodnictwa na współpracę Niezależnie od dyscypliny sportu, miejsca jego uprawiania i poziomu umiejętności dziecka, Kinder Joy of moving sprawia, że zwycięża zabawa i radość, płynące z ruchu.

Projekt Joy of moving połączył dzieci, nauczycieli, rodziców, naukowców, przedstawicieli instytucji i firm prywatnych. [...] Ale wyznacznikiem prawdziwego sukcesu będzie to, jeśli jego idea rzeczywiście się w nas zakorzeni i będzie funkcjonować dalej już bez naszej pomocy, szerząc prawdziwą epidemię radości płynącej z ruchu [...]

Caterina Pesce, autorka podręcznika i główny koordynator prac nad metodą

Wyniki badań naukowych podstawą metody Joy of moving 1. Zróżnicowany charakter zajęć

Dzięki grom i zabawom ruchowym dzieci wzmacniają swoje umiejętności koordynacyjne, które następnie dalej ćwiczą podczas aktywności na świeżym powietrzu w weekendy. Dzięki naszej metodzie nie tylko poprawiają swoje umiejętności właściwej koordynacji ruchowej, ale też wypracowują nowe, bardziej efektywne rozwiązania ruchowe, ponieważ metoda stymuluje potrzebę kreatywności ruchowej, która znakomicie przydaje się też w nauce szkolnej. Pobudzanie koordynacji ruchowej pomaga dzieciom również rozwijać umiejętności poznawcze, a także społeczne i indywidualne.

2. Proces realizacji

Choć naszym celem jest osiąganie konkretnych wyników, sam proces opracowania metody, który poddaliśmy wnikliwej analizie, okazał się niezwykle fascynujący. Najsłabszymi jego ogniwami okazały się brak zaangażowania ze strony rodziców oraz brak synergii z podmiotami odpowiedzialnymi za tworzenie całościowego środowiska umożliwiającego stałą interakcję i współzależność pomiędzy spontanicznymi zabawami dzieci na dworze, naszą metodą edukacyjną Joy of moving w szkołach oraz praktyką sportową.

3. I - co być może najważniejsze - radość płynąca z ruchu

Uśmiechy rozbawionych dzieci, rysunki, na których przedstawiają swoje przeżycia i emocje podczas zabawy, małe zwycięstwa nad własnymi ograniczeniami – wszystko to zasługa potencjału opracowanych przez nas gier, które stymulują i łączą. Tej strony projektu nie da się wyrazić danymi liczbowymi, ale to właśnie ona pozostawia niezatarty ślad w pamięci tych, którzy poprzez „udział w grach i zabawach”, a więc dzieci, nauczycieli, rodziców, przedstawicieli przedsiębiorstw i instytucji, mieli okazję sami doświadczyć tych przeżyć, a potem przekazać je dalej i „zarazić” nimi innych. Aby ten edukacyjny format wzmocnić i nadać mu charakter stałego programu, Grupa Ferrero, włoskie Ministerstwo Oświaty oraz włoski Komitet Olimpijski podpisały w Rzymie w grudniu 2015 roku Porozumienie intencyjne, zobowiązując się do promocji dobrych wzorców edukacji w zakresie zdrowego trybu życia w szkole. Oprócz samej metody Joy of moving trzeba też wspomnieć o ważnych, materialnych efektach wystawy Expo Milano 2015 w postaci projektu pod nazwą „Restituzione” (Przywracanie), w ramach którego materiały i wyposażenie, które posłużyły do zbudowania strefy Kinder Joy of moving, są poddawane ponownemu wykorzystaniu.Więcej informacji na www.kinderjoyofmoving.com