OCHRONA ŚRODOWISKA

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O NASZYM PODEJŚCIU

 • ZMIANY KLIMATYCZNE
 • WODA I GOSPODARKA ODPADAMI
 • ENERGIA
 • OPAKOWANIA

Zmiany Klimatyczne W ostatniej dekadzie mierzyliśmy nasz Całkowity Ślad Węglowy, aby poznać wpływ, jaki na środowisko wywiera nasza działalność – od surowców po używanie naszych produktów.
Jasny i kompletny obraz naszego oddziaływania w całym łańcuchu wartości stanowi podstawę, w oparciu o którą możemy wskazać obszary największego potencjału redukcji emisji.

Osiągnęliśmy pełną zgodność z Greenhouse Gas Protocol, który wyznacza standardy w zakresie organizacji pomiarów i raportowania emisji.
* Emisje z Zakresu 2 w ujęciu rynkowym.
** Delegacje służbowe – Odpady i produkty pomocnicze – Dobra inwestycyjne – Aktywa wynajmowane – Transport i dystrybucja do punktów sprzedaży – Koniec żywotności produktów stałych.
*** Emisje związane z centrami produkcyjnymi, wytwarzającymi produkty z linii KINDER® Niespodzianka dla zakładów Ferrero (materiały, formy i transport Niespodzianek).
Kryzys klimatyczny wymaga od przedsiębiorstw, by podjęły konkretne zobowiązania redukcji emisji dwutlenku węgla i w ten sposób wspomogły proces łagodzenia zmian klimatycznych. Pragniemy podjąć tę odpowiedzialność i dlatego wyznaczamy sobie nowy zestaw zobowiązań klimatycznych, który chcemy zrealizować do roku 2030.
Nasze cele do roku 2030:
 • Redukcja w wartościach bezwzględnych emisji z Zakresu 1 i 2 o 50% w stosunku do poziomu w 2018r.
 • Redukcja natężenia emisji z Zakresu 1, 2 i 3 o 43 % na tonę produkcji w porównaniu z poziomem z roku 2018.

Pierwszy cel obejmuje 100% emisji z Zakresu 1 i 2 z naszych zakładów, magazynów oraz biur i jest to poziom spełniający wymagania pod kątem zahamowania wzrostu średniej temperatury na świecie powyżej 1,5oC. Drugi cel obejmuje cały łańcuch wartości, z czego prawie 90% stanowią emisje z Zakresu 3. Nasze zobowiązania dotyczą wszystkich ważnych obszarów, w których nasza Grupa pozostawia ślad węglowy, a więc: kluczowych surowców, jak nabiał, olej palmowy, orzechy laskowe, cukier, mąka i kakao; opakowań; logistyki i transportu od dostawców; działań ograniczających zużycie paliw i energii.

Obszary te stanowią szczególne wyzwanie, ponieważ nie podlegają bezpośrednio naszej kontroli. Wierzymy jednak, że poprzez współpracę z dostawcami możemy wspólnie rozwijać się w tym właśnie kierunku. Łącznie oba te cele obejmują większość naszych emisji z Zakresów 1, 2 i 3. Dla celu pierwszego, obejmującego emisje z Zakresów 1 i 2, opracowaliśmy specjalną mapę drogową, która pokazuje, jak zamierzamy zrealizować go do roku 2030. Jeśli chodzi o cel drugi, obejmujący emisje z Zakresu 3, wspólnie z naszymi dostawcami będziemy pracować nad wielokierunkowymi działaniami, prowadzącymi do redukcji emisji, poprzez opracowanie na nowo koncepcji dotychczasowych produktów i stosowanych rozwiązań, a także wprowadzanie nowych produktów.

Nasze nowe zobowiązanie, iż do roku 2025 wszystkie nasze opakowania będą nadawały się do ponownego wykorzystania, recyklingu lub kompostowania, również przyczyni się do realizacji naszego celu. Będziemy np. rozważali współpracę w pierwszej kolejności z dostawcami gwarantującymi niższy poziom emisji i badali możliwości inwestycji prowadzących do redukcji emisji w rolniczych łańcuchach dostaw.

Woda i gospodarka odpadami Woda stanowi cenny zasób, dzięki któremu istnieją społeczności i ekosystemy, przy zachowaniu ich bioróżnorodności. Jednak źródła wody słodkiej są coraz bardziej narażone na rosnącą presję, ze względu na zmiany klimatyczne i wzrost zapotrzebowania ze strony obywateli, rolnictwa i przemysłu.

JAK GOSPODARUJEMY ZUŻYCIEM WODY
Audyty wodne w naszych zakładach, mające wskazać możliwe usprawnienia, prowadzone są od 2018 r. W 2019 rozpoczęliśmy współpracę z Politechniką Turyńską (Włochy), której celem jest opracowanie metody szacowania ryzyka wodnego na terenach, na których zlokalizowane są nasze zakłady. W ramach analizy ma być przeprowadzony szczegółowy wywiad dotyczący źródeł zaopatrzenia w wodę naszych fabryk.

OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW
Ścieki powstające w trakcie procesów produkcyjnych są oczyszczane w oczyszczalniach komunalnych lub naszych własnych. Staramy się zmniejszać zawartość zanieczyszczeń w ściekach poprzez lepsze ich oczyszczanie z pomocą nowoczesnych technologii, a także poszukiwania alternatywnych i bardziej efektywnych metod czyszczenia urządzeń i stosowania środków ekologicznych.

PONOWNE WYKORZYSTANIE I RECYKLING
Promujemy recykling wody i jej ponowne wykorzystanie w procesach produkcyjnych i pomocniczych. Podczas budowy i modernizacji zakładów zwracamy dużą uwagę na możliwości ponownego wykorzystywania wody, która poddawana jest oczyszczaniu metodą ultrafiltracji i osmozy odwróconej, a także zbierania wody, która może być wykorzystywana do celów pomocniczych, np. w wieżach chłodniczych lub kotłach.

Odpady mogą stanowić cenny surowiec wtórny. Stosujemy zasady obiegu zamkniętego, dzięki czemu surowce wykorzystywane są tak długo, jak to możliwe – w ten sposób czerpiemy z nich maksimum ich wartości, minimalizujemy oddziaływanie na środowisko i pomagamy zachować zasoby naturalne.

Główne odpady z naszej działalności stanowią papier, tworzywa sztuczne i tektura, a także odpady organiczne powstające w toku produkcji. Gospodarujemy odpadami wg przyjętej hierarchii działań, starając się przede wszystkim nie dopuścić do ich powstawania, a w dalszej kolejności stawiając na recykling i ponowne wykorzystanie.

Dążymy do zerowego poziomu odpadów wymagających składowania i poszukujemy nowych sposobów recyklingu i ponownego wykorzystania surowców.

Energia Efektywność energetyczna to główny sposób redukcji emisji, a jednocześnie obniżenia kosztów i podniesienia wyników naszej działalności. Wybór projektów oparty jest na ocenie merytorycznej. Prowadzimy audyty energetyczne, ocenę techniczną, warsztaty dla pracowników i wdrażamy najlepsze wzorce przedstawiane przez audytorów wewnętrznych i ekspertów ds. energii.

Projekty techniczne obejmują m.in:

 • INSTALACJĘ WYSOKOSPRAWNYCH SILNIKÓW, OŚWIETLENIA LED I LICZNIKÓW ENERGII
 • OPTYMALIZACJĘ AGREGATÓW DO PRODUKCJI CHŁODU, SPRĘŻONEGO POWIETRZA ORAZ SYSTEMÓW DYSTRYBUCJI, WENTYLACJI I KLIMATYZACJI
 • ODZYSKIWANIE CIEPŁA RESZTKOWEGO Z PROCESÓW OPERACYJNYCH
 • IZOLACJĘ TERMICZNĄ RUR I ZAWORÓW

Odnawialna energia elektryczna Pracujemy nad pozyskiwaniem w 100% odnawialnej energii elektrycznej dla naszych zakładów. Rozszerzyliśmy zakres zakupu energii odnawialnej dla zakładów we Władimirze (Rosja) i Poços de Caldas (Brazylia). Na koniec roku obrotowego 2020/21 16 naszych zakładów korzystało w 100% z odnawialnej energii elektrycznej z sieci, co stanowi około 84% energii elektrycznej zakupionej dla wszystkich naszych zakładów produkcyjnych na całym świecie.

Nasz zakład w Alfreton (Wlk.Bryt.) był pierwszym, w którym 100% energii i gazu kupowanych z sieci posiada certyfikat REGO (Renewable Energy Guarantees Origin) i RGGO (Renewable Gas Guarantee of Origin).

Opakowania Opakowania stanowią jedno z największych wyzwań dla przemysłu produkcji żywności i napojów. Podejmując je, zobowiązaliśmy się, że do końca 2025 przestawimy się wyłącznie na opakowania nadające się do ponownego wykorzystania, przetworzenia lub kompostowania. Uda się to jedynie wówczas, gdy rozszerzymy granice naszych możliwości, będziemy współdziałali z innymi i inwestowali w badania i rozwój oraz innowacje, by w ten sposób opracować nowe rozwiązania opakowaniowe, które będą stosowane we wszystkich naszych produktach na całym świecie.

Po co nam opakowania? Opakowania odgrywają kluczową rolę w ochronie i zachowaniu produktu w dobrym stanie.

ZAPEWNIAJĄ JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO PRODUKTOM
POMAGAJĄ REDUKOWAĆ STRATY ŻYWNOŚCI I WYDŁUŻAJĄ TERMIN PRZYDATNOŚCI DO SPOŻYCIA
STANOWIĄ DLA KONSUMENTÓW ŹRÓDŁO INFORMACJI
POZWALAJĄ ZAOFEROWAĆ WIELE MAŁYCH PORCJI PRODUKTU

Opakowania chronią żywność przed zewnętrznymi zanieczyszczeniami i zapewniają jej smak i jakość, zapobiegając psuciu się. Umożliwiają też jej transport, przechowywanie i dystrybucję. Nasze opakowania spełniają najbardziej rygorystyczne wymogi przewidziane dla materiałów dopuszczonych do kontaktu z żywością. Bezpieczeństwo konsumentów i jakość produktu zawsze stanowią dla nas priorytet.

Opakowanie stanowi barierę ochronną, zmniejsza narażenie żywności na działanie czynników zewnętrznych, zachowuje dobrą jakość żywności i napojów, pozwalając konsumentom dłużej się nimi cieszyć. Opakowania, które można ponownie zamknąć, dłużej utrzymują świeżość produktu.

Opakowania wyróżniają nasze marki na półce sklepowej i są nośnikiem informacji zarówno obowiązkowych, ajak i podawanych dobrowolnie. Dzięki temu konsumenci mogą bardziej świadomie dokonywać wyborów zakupowych. Informacje te obejmują informacje żywieniowe, dawki referencyjne, instrukcje dot. recyklingu i inne.

Produkty oferowane są w rozmaitych wielkościach i porcjach, w zależności od potrzeb i okazji. Produkty w porcjach na raz są ważne, ponieważ pozwalają konsumentom cieszyć się uwielbianymi produktami, a jednocześnie dbać o zrównoważoną dietę.

Jesteśmy dumni, że przy projektowaniu opakowań najważniejsze są dla nas bezpieczeństwo konsumentów i jakość produktów.

Nasze podejście Przy projektowaniu opakowań najważniejsze są dla nas bezpieczeństwo konsumentów i jakość produktów. Podkreślamy nasze zobowiązanie do oferowania produktów najwyższej jakości, a częścią tego zobowiązania jest też dążenie do uzyskania zamkniętego obiegu opakowań. Opieramy się na danych faktycznych i inwestujemy czas i zasoby w opracowanie nowych projektów i badanie możliwości przezwyciężenia barier, jakie stoją na drodze do zamkniętego obiegu opakowań. Oznacza to testowanie rozwiązań w warunkach rzeczywistych, także po zakończeniu cyklu życiowego, oraz podejmowanie dodatkowych starań, na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa i jakości produktów.

Przeprojektowywanie produktów i opakowań tak, by spełniały oczekiwania klientów, wymaga, by w centrum naszych starań stawiać innowacyjność, współpracę z ważnymi partnerami z całego łańcucha wartości, angażować dostawców globalnych i lokalnych oraz współdziałać z najważniejszymi interesariuszami. Tylko w ten sposób mogą być opracowywane wytyczne i protokoły testowania opakowań. Oznacza to również konieczność angażowania i edukacji konsumentów, którzy stanowią ostatnie, kluczowe ogniwo udanego przestawienia się na gospodarkę w obiegu zamkniętym.

STRATEGIA 5R – WPISANIE 5R W NASZE PODEJŚCIE DO EKOPROJEKTOWANIA

Przy opracowywaniu i planowaniu opakowań kierujemy się strategią tzw. 5R, której celem jest osiągnięcie optymalnych rezultatów pod względem zachowania jakości i świeżości produktów, przy jednoczesnej redukcji ilości generowanych odpadów.

Strategia 5R to zestaw zasad, które dla Ferrero mają znaczenie podstawowe. To nimi kierujemy się przy projektowaniu opakowań, spełniającym wymogi podejścia ekologicznego.

Nasze zobowiązania do roku 2025 Do końca 2025 roku - 100% opakowań nadających się do ponownego, wykorzystania, recyklingu lub kompostowania.
Jako część zobowiązań na rzecz dążenia do gospodarki w obiegu zamkniętym w 2019 roku Ferrero ogłosiło, iż zobowiązuje się, że do roku 2025 100% opakowań będzie nadawało sie do ponownego wykorzystania, recyklingu lub kompostowania. W ramach tej deklaracji przystąpiliśmy do Ellen MacArthur Foundation’s New Plastics Economy Global Commitment. Jest to dowodem naszej ambicji, by odgrywać aktywną rolę w eliminowaniu problematycznych i niepotrzebnych opakowań plastikowych poprzez nowe projekty i innowacje.

Watch the video

 

Nasza mapa drogowa do roku 2025 skupia się na szeregu obszarów:

 • 1. Zmiany i modernizacja obecnych opakowań Modernizacja obecnych opakowań w sposób, który umożliwi ich recycling i kompostowanie, poprzez zastosowanie alternatywnych materiałów i nowych projektów. Nasi projektanci opracowują rozwiązania opakowaniowe i wybierają materiały, dzięki którym, po zakończeniu cyklu życiowego, opakowanie będzie mogło być zebrane, posortowane i poddane przetworzeniu. Wytycznych i narzędzi eko-projektowania dostarczają procedury tworzenia opakowań obowiązujące w naszych spółkach na całym świecie.
 • 2. Badania rozwojowe i Otwarte Innowacje Opakowania bardziej przyjazne środowisku dzięki zastosowaniu nowych technologii, szybsze wdrażanie dzięki globalnej współpracy, maksymalizacja wykorzystania surowców wtórnych tam, gdzie jest to bezpieczne dla konsumentów i badania nad nowymi generacjami kompostowalnych materiałów opakowaniowych, w szczególności kompostowalnych w morzu, w dążeniu do ochrony oceanów.
 • 3. Współpraca z firmami zajmującymi się recyklingiem i krajowymi systemami gospodarowania odpadami Rozwijanie rozwiązań dla materiałów trudnych do ponownego przetworzenia i badanie możliwości wykorzystywania odpadów opakowaniowych jako surowców. Sprawdzanie możliwości nowych modeli biznesowych: promocja ponownego wykorzystania opakowań w systemie pętli zamkniętej.
 • 4. Edukacja konsumentów jako klucz to skutecznego przestawienia się na gospodarkę w obiegu zamkniętym oraz działania w kierunku eliminacji strat Wykorzystując siłę naszych marek, chcemy dać ludziom więcej wiedzy i narzędzi, proponując wskazówki dotyczące recyklingu, upcyclingu oraz jasne instrukcje dotyczące postępowania z opakowaniem po zakończeniu jego cyklu życiowego.