ODPOWIEDZIALNE ZAOPATRZENIE W SUROWCE

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O NASZYM PODEJŚCIU

 • KAKAO
 • ORZECHY LASKOWE
 • OLEJ PALMOWY
 • CUKIER
 • MLEKO I JAJA

Nasze kakao
W 2011 roku Ferrero zobowiązało się, że do końca 2020 roku 100% dostaw kakao będzie pochodziło ze zrównoważonych źródeł. W ten sposób chcemy przyczyniać się do poprawy warunków życia plantatorów i wspierać zrównoważone praktyki rolne. Certyfikowane plantacje przestrzegają rygorystycznych kryteriów zrównoważonego podejścia do środowiska naturalnego, rozwoju społecznego i gospodarczego. Certyfikacja i identyfikowalność stanowią podstawę naszej polityki zrównoważonego rozwoju, ale w dążeniu do tego, by wywierać prawdziwy i trwały wpływ na otaczającą nas rzeczywistość, nie ograniczamy się do samej tylko certyfikacji.


Skąd przede wszystkim pochodzi nasze kakao?


Wspieranie plantatorów

Znacząca większość producentów kakao na świecie to mali plantatorzy, głównie z Wybrzeża Kości Słoniowej i Ghany, skąd przede wszystkim pochodzi kupowany przez nas surowiec. Te dwa kraje odpowiadają łącznie za 60% światowej produkcji ziaren kakao. Lokalni rolnicy muszą mierzyć się ze złożonymi problemami gospodarczymi, społecznymi i środowiskowymi, jak brak dostępu do zasobów, ograniczona znajomość dobrych praktyk rolnych oraz zmiany klimatyczne.

Realizując Program Ferrero Farming Values dla Kakao, staramy się wspierać ich we wprowadzaniu zrównoważonych praktyk rolnych, prowadzących do zwiększenia wydajności produkcyjnej i zróżnicowania źródeł dochodów. Dzięki temu ich zarobki mogą wzrastać, a warunki życia całych społeczności ulegają poprawie. Aby wprowadzane zmiany były jeszcze trwalsze, kierujemy też indywidualne wsparcie do konkretnych rolników. Taka forma pomocy przybiera postać indywidualnych Planów Rozwoju Gospodarstw.

Ochrona praw dzieci

Ferrero w sposób zdecydowany promuje ochronę praw dzieci. W przypadku dzieci zamieszkujących obszary, z których pochodzi kupowane przez nas kakao, oznacza to przeciwdziałanie różnym formom zatrudniania ich do pracy, a także poprawę dostępu do edukacji i podstawowych potrzeb, jak woda, higiena i zdrowe odżywianie. Uświadamiamy rolników w zakresie praw dzieci i wdrażamy specjalne systemy, których celem jest wykrywanie przypadków zatrudniania dzieci i przeciwdziałanie takim sytuacjom. Są to tzw. CLMRS (Child Labour Monitoring and Remediation System – systemy monitorowania i przeciwdziałania zatrudnianiu dzieci). Podejmowane działania obejmują indywidualną pomoc dzieciom i ich rodzicom, a także szerzej zakrojone programy rozwoju lokalnego skupione na potrzebach dzieci. Ich celem jest wdrażanie mechanizmów ochrony dzieci, wzmacnianie infrastruktury edukacyjnej i promocja praw i pozycji kobiet.

Aktywnie wspieramy też inicjatywy o zasięgu szerszym niż nasz bezpośredni łańcuch dostaw. Od 2008 r. jesteśmy np. członkiem Inicjatywy International Cocoa, zbudowanej z wielu podmiotów i instytucji platformy, której celem jest zapewnienie dzieciom lepszej przyszłości i wyeliminowanie zjawiska wykorzystywania ich do pracy.


Ochrona zasobów przyrody

Wylesianie stanowi groźbę dla długofalowego utrzymania branży uprawy kakao w dobrej kondycji i zapewnienia pracującym w niej milionom drobnych rolników adekwatnych dochodów. W Afryce Zachodniej kakao uprawiane jest na terenie kilku obszarów o wysokiej wartości przyrodniczej (High Conservation Value - HCV), gdzie plantacje te prowadzone są od wielu lat. Walczymy z problemem deforestacji w branży uprawy kakao i podejmujemy starania o wdrożenie zasad i strategii kluczowych dla prowadzenia produkcji kakao w sposób zrównoważony społecznie i środowiskowo.

W listopadzie 2017 roku, wspólnie z innymi producentami wyrobów czekoladowych, podpisaliśmy Cocoa & Forest Initiative (CFI). Celem inicjatywy jest zakończenie wycinki lasów i ich odtworzenie na terenie krajów uprawiających kakao, czyli Wybrzeżu Kości Słoniowej i w Ghanie. Realizacja tego zobowiązania będzie możliwa dzięki mapom upraw naszych dostawców.


Szeroko zakrojone działania

W 2011 roku Ferrero podjęło zdecydowane zobowiązanie do przestawienia się, do roku 2020, na dostawy wyłącznie kakao z certyfikatem zrównoważonego pochodzenia. Od wielu lat realizuje też wiele innych działań, wykraczających poza sam tylko wymóg certyfikacji. Dodatkowo znaleźliśmy się w gronie założycieli dwóch ważnych zbiorowych przedsięwzięć:

 • CocoaAction (2015), które wspiera plantatorów kakao w podnoszeniu wydajności produkcyjnej
 • Cocoa & Forests Initiative (2017) której celem jest walka z niszczeniem lasów i promocja zrównoważonej produkcji kakao
Both initiatives are coordinated by the World Cocoa Foundation of which we are members since 2005.

Obie inicjatywy koordynowane są przez Fundację World Cocoa, której członkiem jesteśmy od 2005 roku.
W naszych kolejnych działaniach będziemy nadal wspierali wzmacnianie programu zrównoważonego rozwoju łańcucha dostaw kakao i dążyli do trwałej, pozytywnej zmiany kształtu całej branży. W tym zakresie skupimy się na trzech blisko ze sobą powiązanych filarach:


 • 1.

  POPRAWA POZIOMU DOCHODÓW ROLNIKÓW
  I WARUNKÓW ŻYCIA
  CAŁYCH SPOŁECZNOŚCI


 • 2.

  OCHRONA
  PRAW
  DZIECI


 • 3.

  OCHRONA
  ZASOBÓW
  PRZYRODY

Orzechy laskowe
Działania Ferrero zmierzające do zrównoważonego kształtu łańcucha dostaw orzechów laskowych obejmują identyfikowalność dostaw tego surowca.

Identyfikowalność w łańcuchu wartości orzechów laskowych oznacza w przypadku Ferrero możliwość wskazania pochodzenia dostaw do poziomu poszczególnych gospodarstw lub ich klastrów. Według przyjętego harmonogramu pełną identyfikowalność dostaw Ferrero zobowiązało się osiągnąć do końca 2020 roku. Kupowane przez nas orzechy laskowe pochodzą głównie z Turcji, Włoch i Chile. Na koniec RF 18/19 osiągnęliśmy poziom 52% dostaw identyfikowalnych. Skupiliśmy nasze wysiłki na dwóch największych krajach, z których kupujemy orzechy. I tak: w Turcji udało nam się osiągnąć 45% dostaw identyfikowalnych, a we Włoszech 48%. Ferrero pracuje nad podniesieniem identyfikowalności w całym łańcuchu dostaw, zwracając się o większą transparentność ze strony wszystkich interesariuszy. W ten sposób poprawi się jakość, a cały łańcuch zyska bardziej zrównoważony charakter.


W trosce o jakość i świeżość

Dostawy naszych orzechów laskowych pochodzą głównie z krajów, których śródziemnomorski klimat sprzyja uprawie leszczyny. Surowiec czerpiemy z różnych części świata, a trzema głównymi krajami pochodzenia są Turcja, Włochy oraz Chile. Turecki obszar Morza Czarnego to największy na świecie producent orzechów laskowych, dlatego też rosnące tu orzechy stanowią znaczącą część pozyskiwanych przez nas dostaw. Doświadczenie i tradycja Ferrero w pracy z tym surowcem sięga początków firmy – wówczas wykorzystywane były orzechy wyhodowane we Włoszech, ponieważ Piemont, skąd pochodzi Ferrero, obok Lacjum i Kampanii, stanowi region specjalizujący się w uprawie leszczyny.

Orzechy zbiera się od początku sierpnia do końca września. Aby mieć dostęp do najwyższej jakości świeżego surowca również w innych porach roku, korzystamy z dostaw orzechów pochodzących z półkuli południowej, których zbiór przypada na okres luty-marzec. W ramach tej polityki Ferrero założyło i prowadzi gospodarstwa uprawy leszczyny (tzw. Agrofarmy) na terenie Chile, Argentyny, RPA i Australii, a od niedawna też Gruzji i Serbii. W tych Agrofarmach, we współpracy z lokalnymi rolnikami, Ferrero rozwija zrównoważony model biznesowy, w ramach którego dzieli się z właścicielami upraw i promuje wśród nich dobre praktyki rolne (szkółki drzewek, szkolenia, pomoc techniczna itd.)


Skąd głównie pochodzą dostawy orzechów?


Zrównoważone dostawy orzechów laskowych

Ferrero jest zwolennikiem takiej wizji zrównoważonego rozwoju, którego efektem jest poprawa warunków życia społeczności, zajmujących się uprawą leszczyny.

TURCJA

Program Ferrero Farming Values (FFV) dla orzechów laskowych działa w Turcji od 2012 roku. W jego ramach, we współpracy z SCS (Scientific Certification Systems) Global Services, globalnym liderem rynku certyfikacji i usług na rzecz zrównoważonego rozwoju, opracowany został specjalny standard produkcji orzechów laskowych. Standard ten obejmuje cztery główne obszary: dobre praktyki społeczne, dobre praktyki rolne, utrzymanie jakości orzechów po ich zbiorze oraz identyfikowalność. Program Ferrero Farming Values (FFV) umożliwia współpracę Ferrero z rolnikami, głównie drobnymi, i wyposaża ich w wiedzę na temat dobrych praktyk rolnych i społecznych. Co roku SCS Global Services, we współpracy z lokalnymi firmami audytorskimi, prowadzi specjalne audyty na losowo wybranej grupie rolników.

Ferrero współpracuje też z GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH), wspólnie z którym opracowuje specjalny system monitoringu i oceny postępu i oddziaływania podejmowanych w terenie działań i interwencji społecznych. System umożliwia wyciąganie wniosków na podstawie danych zbieranych od rolników, robotników rolnych, pośredników pracy i lokalnych liderów opinii.

WŁOCHY

Jednym z krajów, z którego pochodzą spełniające najwyższe standardy jakościowe orzechy laskowe, są Włochy. Historycznie uprawy te prowadzone są w regionach Piemontu, Lacjum i Kampanii, dlatego też troska o zrównoważony kształt łańcucha wartości na tych obszarach ma znaczenie kluczowe. Jako część planu zrównoważonego zaopatrzenia, od 2015 r. Ferrero współpracuje z ogólnoświatową firmą certyfikacyjną DNV GL. Dzięki temu możemy rozwijać konkretne działania w terenie, zarówno we współpracy z rolnikami, jak i ich stowarzyszeniami. Działania te obejmują m.in. szkolenia i pomoc techniczną.

CHILE

Pierwsza Agrofarma Ferrero, AgriChile, powstała w 1991 roku w Chile, z uwagi na sprzyjający tam klimat do uprawy orzechów laskowych. W ciągu ponad 25 lat działalności AgriChile stworzony został pełny łańcuch wartości. Podstawą była wiedza naszych agronomów w połączeniu z wysokimi kompetencjami chilijskich rolników. Proces produkcji własnej, prowadzonej przez Ferrero w Chile, w 2019 roku otrzymał certyfikat wg normy Sustainably Grown, nadany przez SCS Global Services, akredytowany system certyfikacyjny. Certyfikacja stanowi gwarancję, że produkcja orzechów spełnia szereg norm środowiskowych, pracownicy gospodarstw i lokalne społeczności są chronione i zapewniony jest ich aktywny udział w procesach, a samo gospodarstwo ma stabilną sytuację ekonomiczną.

Łączenie sił z innymi ważnymi graczami

Do kwestii etyki, w tym etycznych praktyk zatrudniania pracowników w całym łańcuchu wartości orzechów laskowych, Ferrero podchodzi z wielką powagą. Aktywnie uczestniczymy w poszerzonym partnerstwie publiczno-prywatnym z CAOBISCO (Europejskie Stowarzyszenie Producentów Wyrobów Czekoladowych, Ciastek i Słodyczy) oraz MOP (Międzynarodowa Organizacja Pracy) w Turcji, gdzie realizowany jest projekt zwalczania najgorszych form wykorzystywania dzieci do pracy przy sezonowym zbiorze orzechów laskowych. Ferrero współpracuje też z Fundacją Earthworm, organizacją non-profit, której celem jest pozytywna zmiana w kierunku bardziej odpowiedzialnych i zrównoważonych łańcuchów dostaw orzechów laskowych

Olej palmowy
100% dostaw oleju palmowego z certyfikatem zrównoważonego pochodzenia wg norm RSPO, przy produkcji którego nie dochodzi do niszczenia lasów.

Jesteśmy świadomi, że łańcuch dostaw oleju palmowego budzi wiele zastrzeżeń z punktu widzenia środowiska naturalnego, głównie z powodu tego, że przyczynia się do niszczenia lasów. Dlatego też Ferrero podejmuje konsekwentne działania i chce być liderem takiej transformacji tego łańcucha, która doprowadzi go do zrównoważonego kształtu. Jesteśmy jedną z pierwszych globalnych firm, której udało się osiągnąć poziom 100% dostaw oleju palmowego z certyfikatem surowca segregowanego wg norm RSPO.


100% identyfikowalności dostaw oleju palmowego

Nasze dostawy oleju palmowego są w 100% zrównoważonego pochodzenia i w 100% identyfikowalne do poziomu tłoczni. Głównymi krajami, z których czerpiemy ten surowiec, są Malezja (średnio ok. 80% całkowitej ilości), a na dalszych miejscach Indonezja i Papua Nowa Gwinea.


Skąd głównie pochodzą dostawy oleju palmowego?

RSPO opracowało zestaw kryteriów środowiskowych i społecznych, do których przestrzegania muszą zobowiązać się producenci, jeśli chcą, by wytwarzany przez nich surowiec mógł być certyfikowany jako olej palmowy zrównoważonego pochodzenia (Certified Sustainable Palm Oil - CSPO). Celem tych wymogów jest wzmacnianie zrównoważonych praktyk stosowanych w uprawie i produkcji oleju.

Olej palmowy, wykorzystywany w produktach Ferrero, pochodzi z łańcucha dostaw surowca certyfikowanego jako ‘segregowany’. Jego źródłem są różne, certyfikowane plantacje i na żadnym etapie łańcucha dostaw nie jest on mieszany z surowcem pochodzącym z gospodarstw niecertyfikowanych. Dzięki temu systemowi dla 100% dostaw naszego oleju możemy precyzyjnie wskazać źródło pochodzenia, czyli tłocznię, w której został wyprodukowany. Mamy w ten sposób gwarancję, iż kupowany przez nas surowiec nie pochodzi z plantacji dopuszczających się wycinania lasów pod uprawy.


7 zasad RSPO

Aby uzyskać certyfikat RSPO, plantator i producent oleju palmowego musi przestrzegać następujących siedmiu zasad (Zasady i kryteria RSPO, w nowej wersji z roku 2018):

 1. 1

  Zachowywać się w sposób etyczny i transparentny

 2. 2

  Działać zgodnie z przepisami prawa i przestrzegać ich

 3. 3

  Podnosić wydajność, produktywność, pozytywne oddziaływanie na otoczenie i odporność

 4. 4

  Przestrzegać praw społeczności lokalnych i praw człowieka, a także dbać o swoich pracowników

 5. 5

  Wspierać aktywny udział drobnych plantatorów we wszystkich procesach

 6. 6

  Przestrzegać praw pracowniczych i godnych warunków zatrudnienia

 7. 7

  Chronić, zachowywać i przyczyniać się do poprawy stanu ekosystemów i środowiska naturalnego

Czy wiesz, że..?
Jeden z podpunktów Zasady nr 7, kryterium 7.12, wymaga, by nowo zakładane uprawy nie powodowały wycinania lasów lub, jeśli do tego dochodzi, odtwarzały zniszczone zasoby leśne, by utrzymać na niezmienionym poziomie lub poprawić stan zasobów o wysokiej wartości środowiskowej, tzw. HCV - High Conservation Value. HCV to zasoby natury biologicznej, ekologicznej, społecznej lub kulturowej, które w danym miejscu i na danym terenie mają decydujące lub niezwykle ważne znaczenie.

Więcej informacji znajdziesz tutaj.


Nie tylko certyfikacja

Wyrazem naszej determinacji do podejmowania działań nie tylko w ramach certyfikacji RSPO, stała się opracowana w 2013 roku przez Ferrero, we współpracy z dostawcami, nasza Karta Oleju Palmowego. Obejmuje ona takie zasady, jak niedopuszczanie się niszczenia lasów, ochrona ginących gatunków, redukcja emisji gazów cieplarnianych oraz przestrzeganie praw człowieka. Dodatkowo, by zwiększyć transparentność naszego łańcucha dostaw, regularnie i dobrowolnie publikujemy aktualne dane na temat tłoczni oleju palmowego, z których pochodzi nasz surowiec.


Nasze starania docenione przez WWF

Nasze starania zostały docenione przez cieszącą się powszechnym uznaniem organizację, jaką jest WWF. W przygotowanym przez nią rankingu nabywców oleju palmowego 2020 (Palm Oil Buyers Scorecard), który porównuje są ze sobą globalne przedsiębiorstwa pod względem standardów stosowanych przez nie, jeśli chodzi o zrównoważone pochodzenie oleju palmowego, Ferrero zajęło 1 miejsce na 173 firmy. Przyznane naszej firmie przez WWF 21,5 na możliwe 22 punkty, czyni z Ferrero lidera wśród ogólnoświatowych sieci dużej dystrybucji, producentów towarów konsumpcyjnych i firm z branży usług żywieniowych. Docenione zostały przede wszystkim starania Ferrero w walce z wycinaniem lasów zwrotnikowych oraz polityka przejrzystości we współpracy z łańcuchem dostaw. To niezwykle ważne uznanie naszych starań na rzecz zrównoważonej produkcji oleju palmowego i wielka zachęta do ich kontynuacji.

Cukier
Naszym celem jest, aby do końca 2020 roku wszystkie nasze dostawy rafinowanego cukru trzcinowego pochodziły ze zrównoważonych źródeł..


Aby cel ten zrealizować skutecznie i w jak najszybszym czasie, Ferrero przystąpiło do „Bonsucro Limited”, ogólnoświatowej sieci, która poprzez własny system certyfikacji promuje zrównoważoną produkcję cukru trzcinowego.

W skali ogólnoświatowej średnio 80% naszych dostaw stanowi cukier w buraków cukrowych, a 20% - rafinowany cukier trzcinowy. W Europie zaopatrujemy się głównie u europejskich producentów cukru z buraka. Dostawy cukru trzcinowego pochodzą natomiast przede wszystkim z Brazylii, Indii, Meksyku i Australii.


Współpraca na rzecz zrównoważonej produkcji i dostaw cukru trzcinowego

Od 2010 r. jesteśmy członkiem Bonsucro Limited, organizacji non-profit o ogólnoświatowym zasięgu, działającej na rzecz promocji zrównoważonej produkcji, przetwarzania i sprzedaży cukru trzcinowego.

Do Bonsucro należy ponad 250 członków z 56 krajów, w tym rolnicy zajmujący się uprawą roślin cukrowych, cukrownie, firmy handlowe, kupcy i organizacje wspierające.

Bonsucro działa na rzecz budowania branży cukru trzcinowego, opartej o dobrze prosperujące i rozwijające się w zrównoważony sposób społeczności producentów oraz odporne i stabilne łańcuchy dostaw. Misją Bonsucro jest dbanie o to, by odpowiedzialna produkcja cukru trzcinowego przynosiła trwałe korzyści ludziom, społecznościom, przedsiębiorstwom, gospodarkom i ekosystemom. W 2014 roku Grupa Ferrero jako pierwsza otrzymała od Bonsucro nagrodę „Leadership Award” za aktywny udział w rozwijaniu zrównoważonej branży cukru trzcinowego.


Więcej na ten temat dowiesz się tutaj.


„Program Zrównoważonego Rozwoju”

Niezależnie od działań w ramach Bonsucro, Ferrero realizuje „Program Zrównoważonego Rozwoju” – pięcioletni projekt, rozpisany na lata 2016-2020 i wdrażany wspólnie z Ctm Altromercato na Mauritiusie. Głównym celem programu jest poprawa i wzmocnienie sytuacji gospodarczej, środowiskowej i społecznej drobnych producentów trzciny cukrowej na Mauritiusie. Projekt wykracza poza dotychczasową współpracę handlową z Mauritius Sugar Syndicate.

Mleko i jaja
Dobrostan zwierząt to ważna zasada naszych inicjatyw prowadzących do etycznego zaopatrywania się w surowce. Jednym z głównych celów jest zapewnienie stopniowego podnoszenia standardów dobrostanu zwierząt w łańcuchach dostaw produktów pochodzenia zwierzęcego. W czerwcu 2017 r. powołaliśmy interdyscyplinarny zespół z udziałem ekspertów Ferrero i przedstawicieli Food Animal Initiative (FAI) Farms, organizacji doradczo-badawczej, działającej na rzecz transformacji branży spożywczej wg kryteriów zrównoważonego rozwoju.


Celem jest zbudowanie całościowego programu dobrostanu zwierząt, podnoszenie jakości i bezpieczeństwa naszych produktów oraz zrównoważony rozwój łańcuchów dostaw.

Mleko
Sprawami kluczowymi dla zapewnienia zrównoważonego kształtu łańcucha dostaw mleka są wysoki standard dobrostanu zwierząt, redukcja emisji dwutlenku węgla i zarządzanie wpływem hodowli bydła mlecznego na zasoby wodne i bioróżnorodność. W oparciu o Program Ferrero Farming Values dla mleka rozwijamy i umacniamy
długofalową współpracę ze starannie wybranymi lokalnymi producentami mleka, którzy przestrzegają
naszych wysokich standardów. Dzięki temu możemy zapewnić i stale podnosić standardy świeżości i jakości naszego mleka. Ściśle przestrzegamy krajowych regulacji w sprawie produkcji mleka, w tym parametrów jakości (np. brak antybiotyków) w mleku surowym i produktach nabiałowych, jednocześnie pilnując wysokich standardów naszej produkcji.

Jaka część dostaw mleka jest identyfikowalna?

Ponieważ zaopatrujemy się w mleko bezpośrednio od naszych partnerów, których wybieramy wg ściśle określonych standardów, możemy zapewnić 100% identyfikowalność dostaw mleka, na całym świecie, do poziomu pojedynczych gospodarstw. Wspólnie z dostawcami pracujemy nad stałym usprawnianiem procesów i zachęcamy ich do stosowania najlepszych praktyk w produkcji mleka. Aby dobrze wykorzystać zdobyte doświadczenie oraz dalej rozwijać nasz Program Ferrero Farming Values dla mleka, w 2019 roku rozpoczęliśmy realizację projektu „Vision Dairy”. We współpracy z grupą dostawców mleka przeprowadziliśmy już etap pilotażowy, polegający na zebraniu danych do oceny sytuacji bieżącej pod kątem kryteriów zrównoważonego rozwoju. Na podstawie tych informacji opracujemy harmonogram dalszych działań.


Jaja

Odpowiednie warunki hodowli kur to główny problem globalnego łańcucha dostaw jaj. Łańcuch dostaw jaj na nasze potrzeby jest w pełni zintegrowany, co oznacza, że dostawcy mają kontrolę nad całym cyklem życia zwierząt i składem pasz. W naszych dostawach na całym świecie zobowiązujemy się do zakupu wyłącznie jaj z chowu ściółkowego.


Ile z kupowanych przez nas jaj pochodzi od kur z chowu ściółkowego?

NASZE ZOBOWIĄZANIE DO ROKU 2025:

100%
jaj od kur z chowu ściółkowego.

Nasz cel, by na potrzeby zakładów UE całkowicie zrezygnować z zakupów jaj od kur z chowu klatkowego, osiągnęliśmy w 2014 r. Europejskie łańcuchy dostaw jaj stanowią 95% wszystkich dostaw realizowanych na całym świecie. Teraz zobowiązujemy się, że do roku 2025 nigdzie na świecie nie będziemy już kupować jaj i produktów na bazie jaj od kur z chowu klatkowego. W 2013 roku uruchomiliśmy dwa nowe zakłady produkcyjne poza UE, w Turcji i Meksyku. Jaja wykorzystywane w tych fabrykach to ok. 5% naszego ogólnoświatowego zużycia tego surowca. Wspólnie z dostawcami pracujemy nad tym, by do 2025 roku wszystkie dostawy pochodziły z hodowli nieklatkowych. Obecnie jest to jeszcze niemożliwe z uwagi na brak dostępności takich jaj na tych rynkach.