ODPOWIEDZIALNE ZAOPATRZENIE W SUROWCE

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O NASZYM PODEJŚCIU

 • KAKAO
 • ORZECHY LASKOWE
 • OLEJ PALMOWY
 • CUKIER
 • MLEKO I JAJA

Nasze kakao Nasza podróż w celu pozyskiwania kakao w sposób odpowiedzialny rozpoczęła się w 2005 roku, kiedy Ferrero zostało członkiem Światowej Fundacji Kakao (WCF). Jej kontynuacją było członkostwo w 2008 roku w Międzynarodowej Inicjatywie Kakao (ICI). Oba te członkostwa są utrzymywane do dziś, przy silnym zaangażowaniu Ferrero. W 2011 roku zobowiązaliśmy się, że do końca 2020 roku będziemy pozyskiwać 100% ziarna kakaowego w oparciu o standardy zarządzane w sposób niezależny. W 2019 roku rozszerzyliśmy zakres tego celu, aby objąć nim czekoladę pozyskiwaną od stron trzecich. Ferrero osiągnęło ten cel i od stycznia 2021 r. całe kakao i czekolada w naszych produktach są pozyskiwane zgodnie z wiodącymi, niezależnie zarządzanymi standardami zrównoważonego rozwoju.

Skąd przede wszystkim pochodzi nasze kakao?

Wspieranie plantatorów Znacząca większość producentów kakao na świecie to mali plantatorzy, głównie z Wybrzeża Kości Słoniowej i Ghany, skąd przede wszystkim pochodzi kupowany przez nas surowiec. Te dwa kraje odpowiadają łącznie za 60% światowej produkcji ziaren kakao. Lokalni rolnicy muszą mierzyć się ze złożonymi problemami gospodarczymi, społecznymi i środowiskowymi, jak brak dostępu do zasobów, ograniczona znajomość dobrych praktyk rolnych oraz zmiany klimatyczne.

Realizując Program Ferrero Farming Values dla Kakao, staramy się wspierać ich we wprowadzaniu zrównoważonych praktyk rolnych, prowadzących do zwiększenia wydajności produkcyjnej i zróżnicowania źródeł dochodów. Dzięki temu ich zarobki mogą wzrastać, a warunki życia całych społeczności ulegają poprawie. Aby wprowadzane zmiany były jeszcze trwalsze, kierujemy też indywidualne wsparcie do konkretnych rolników. Taka forma pomocy przybiera postać indywidualnych Planów Rozwoju Gospodarstw.
Ochrona praw dzieci

Ferrero w sposób zdecydowany promuje ochronę praw dzieci. W przypadku dzieci zamieszkujących obszary, z których pochodzi kupowane przez nas kakao, oznacza to przeciwdziałanie różnym formom zatrudniania ich do pracy, a także poprawę dostępu do edukacji i podstawowych potrzeb, jak woda, higiena i zdrowe odżywianie. Uświadamiamy rolników w zakresie praw dzieci i wdrażamy specjalne systemy, których celem jest wykrywanie przypadków zatrudniania dzieci i przeciwdziałanie takim sytuacjom. Są to tzw. CLMRS (Child Labour Monitoring and Remediation System – systemy monitorowania i przeciwdziałania zatrudnianiu dzieci). Podejmowane działania obejmują indywidualną pomoc dzieciom i ich rodzicom, a także szerzej zakrojone programy rozwoju lokalnego skupione na potrzebach dzieci. Ich celem jest wdrażanie mechanizmów ochrony dzieci, wzmacnianie infrastruktury edukacyjnej i promocja praw i pozycji kobiet.

Aktywnie wspieramy też inicjatywy o zasięgu szerszym niż nasz bezpośredni łańcuch dostaw. Od 2008 r. jesteśmy np. członkiem Inicjatywy International Cocoa, zbudowanej z wielu podmiotów i instytucji platformy, której celem jest zapewnienie dzieciom lepszej przyszłości i wyeliminowanie zjawiska wykorzystywania ich do pracy.

Ochrona zasobów przyrody Wylesianie stanowi groźbę dla długofalowego utrzymania branży uprawy kakao w dobrej kondycji i zapewnienia pracującym w niej milionom drobnych rolników adekwatnych dochodów. W Afryce Zachodniej kakao uprawiane jest na terenie kilku obszarów o wysokiej wartości przyrodniczej (High Conservation Value - HCV), gdzie plantacje te prowadzone są od wielu lat. Walczymy z problemem deforestacji w branży uprawy kakao i podejmujemy starania o wdrożenie zasad i strategii kluczowych dla prowadzenia produkcji kakao w sposób zrównoważony społecznie i środowiskowo.

W listopadzie 2017 roku, wspólnie z innymi producentami wyrobów czekoladowych, podpisaliśmy Cocoa & Forest Initiative (CFI). Celem inicjatywy jest zakończenie wycinki lasów i ich odtworzenie na terenie krajów uprawiających kakao, czyli Wybrzeżu Kości Słoniowej i w Ghanie. Realizacja tego zobowiązania będzie możliwa dzięki mapom upraw naszych dostawców.

Dowiedz się więcej na stronach Karty Kakao i Planu Działania na rzecz Kakao.


Orzechy laskowe Orzechy laskowe to nasza specjalność. Jesteśmy zaangażowani we wszystkie aspekty łańcucha wartości orzechów laskowych, od gospodarstwa po fabrykę. Naszym celem jest bycie siłą napędową w kierunku przemysłu orzechów laskowych, który tworzy wartość dla wszystkich. Karta Orzecha Laskowego Ferrero, opracowana wspólnie z Fundacją Earthworm, organizacją non-profit zajmującą się poprawą łańcucha wartości, określa wymagania i zobowiązania Ferrero w zakresie odpowiedzialnego pozyskiwania orzechów laskowych. Karta ma zastosowanie do wszystkich naszych źródeł zaopatrzenia w orzechy laskowe. Podejście to opiera się na zapewnieniu zgodności z naszymi własnymi zasadami, których przestrzegania oczekuje się od wszystkich naszych dostawców, a także na naszym przekonaniu, że musimy "wyjść poza" ramy tych zobowiązań poprzez określenie konkretnych zobowiązań opartych na wybranych priorytetach i inicjatywach. Nasza wizja zrównoważonej produkcji orzechów laskowych oznacza, że społeczności rolnicze dobrze prosperują, prawa pracowników i dzieci są respektowane, a wartości środowiskowe są wzmacniane przez praktyki rolnicze oparte na rewitalizacji. Wyzwania w sektorze orzechów laskowych są złożone, a w niektórych krajach głęboko zakorzenione. Różnią się one w zależności od kraju i obejmują zarówno potrzebę poprawy warunków pracy pracowników rolnych, jak i rozwiązywanie problemów społecznych, takich jak praca dzieci, czy wdrażanie zintegrowanych strategii zwalczania szkodników. Zdajemy sobie sprawę, że tego typu wyzwania wymagają holistycznego, długoterminowego podejścia. Na przykład, Ferrero jest aktywnie zaangażowane w programy obejmujące obszary zaopatrzenia w Turcji, mające na celu przyczynienie się do zwalczenia pracy dzieci w rolnictwie sezonowym przy zbiorze orzechów laskowych, w tym pracę nad projektem z MOP (listopad 2020 - marzec 2024). Prace te obejmują tworzenie partnerstw publiczno-prywatnych (PPP), które łączą władze krajowe, regionalne i lokalne, a także podmioty społeczeństwa obywatelskiego i sektora prywatnego.

W trosce o jakość i świeżość Nasze orzechy laskowe pochodzą z upraw orzechów laskowych, które występują głównie w klimacie śródziemnomorskim. Pochodzą z różnych części świata, z których trzy główne to Turcja, Włochy, Chile i USA. Turecki region Morza Czarnego jest największym producentem orzechów laskowych na świecie, dlatego też to właśnie tam pozyskujemy główną część naszych orzechów laskowych. Wiedza i tradycja Ferrero w zakresie uprawy tego orzecha sięga korzeniami do Włoch, ponieważ orzechy laskowe można znaleźć również w Piemoncie, gdzie firma Ferrero została założona, a także w Lacjum i Kampanii. Zbiory odbywają się od początku sierpnia do końca września.

Aby zapewnić dostępność świeżych orzechów laskowych wysokiej jakości, uprawy prowadzone są również w krajach półkuli południowej, co oznacza dodatkowe zbiory w okresie od lutego do marca. W ramach tego podejścia, Ferrero założyło farmy orzechów laskowych (Agrifarms) w Chile, Argentynie i Australii, oprócz Gruzji i Serbii. Poprzez te gospodarstwa Ferrero rozwija zrównoważony model biznesowy z lokalnymi rolnikami, dzieląc się i promując dobre praktyki rolnicze (szkółki, szkolenia, pomoc agronomiczna, itp.).

Skąd głównie pochodzą dostawy orzechów?

Odpowiedzialne pozyskiwanie surowców Odpowiedzialne zaopatrzenie jest integralną częścią zapewnienia sprawiedliwego, zrównoważonego i przejrzystego łańcucha wartości. Ferrero uważnie analizuje najlepsze sposoby odpowiedzialnego pozyskiwania wszystkich swoich surowców, takich jak kakao, olej palmowy i orzechy laskowe.

Fundamentalne znaczenie dla odpowiedzialnego zaopatrzenia Ferrero mają partnerstwa, wspólne zaangażowanie i zarządzanie dostawcami. Od naszych partnerów oczekujemy przestrzegania naszego Kodeksu Postępowania w Biznesie oraz Kodeksu Dostawcy, które przedstawiają nasze oczekiwania.

Karta Orzecha Laskowego Ferrero, opracowana wspólnie z Fundacją Earthworm, organizacją non-profit koncentrującą się na pozytywnej poprawie łańcuchów wartości, określa wymagania i zobowiązania Ferrero w zakresie odpowiedzialnego pozyskiwania orzechów laskowych.

Karta ma zastosowanie do wszystkich naszych źródeł zaopatrzenia w orzechy laskowe. Podejście opiera się na zapewnieniu zgodności z naszymi własnymi zasadami, których przestrzegania oczekuje się od wszystkich naszych dostawców, a także na naszym przekonaniu, że musimy wyjść poza" ramy tych zasad, określając konkretne zobowiązania oparte na wybranych priorytetach i inicjatywach.

Wartości Ferrero Farming Values

Ferrero Farming Values (FFV) ma na celu rozwój zrównoważonych łańcuchów dostaw dla naszych głównych surowców, w tym orzechów laskowych.

Nasz program FFV dotyczący orzechów laskowych działa na rzecz zwiększenia dostępności zrównoważonych orzechów laskowych wysokiej jakości, koncentrując się na zrównoważonych praktykach rolniczych i społecznych oraz na zwiększeniu identyfikowalności. Dzielimy się naszym know-how z FFV, dzięki czemu możemy ulepszyć uprawę orzechów laskowych we wszystkich krajach, w których jesteśmy obecni

Program składa się z czterech obszarów, dostosowanych do różnych krajów, które łączą globalną wiedzę HCo: Agri Competence Centre, Agrifarms, Agribusiness Development, Traceability and Sustainability.

Dowiedz się więcej z naszej Karty Orzecha Laskowego, Planu Działania i Raportu o Postępach oraz ze strony internetowej HCo.

Olej palmowy 100% dostaw oleju palmowego z certyfikatem zrównoważonego pochodzenia wg norm RSPO, przy produkcji którego nie dochodzi do niszczenia lasów.

Jesteśmy świadomi, że łańcuch dostaw oleju palmowego budzi wiele zastrzeżeń z punktu widzenia środowiska naturalnego, głównie z powodu tego, że przyczynia się do niszczenia lasów. Dlatego też Ferrero podejmuje konsekwentne działania i chce być liderem takiej transformacji tego łańcucha, która doprowadzi go do zrównoważonego kształtu. Jesteśmy jedną z pierwszych globalnych firm, której udało się osiągnąć poziom 100% dostaw oleju palmowego z certyfikatem surowca segregowanego wg norm RSPO.

100% identyfikowalności dostaw oleju palmowego Nasz olej palmowy jest w 100% certyfikowany przez RSPO, a jego pochodzenie można prześledzić aż do tłoczni. Pochodzi on głównie z Malezji, Indonezji i Papui Nowej Gwinei.

Skąd głównie pochodzą dostawy oleju palmowego?


RSPO opracowało zestaw kryteriów środowiskowych i społecznych, do których przestrzegania muszą zobowiązać się producenci, jeśli chcą, by wytwarzany przez nich surowiec mógł być certyfikowany jako olej palmowy zrównoważonego pochodzenia (Certified Sustainable Palm Oil - CSPO). Celem tych wymogów jest wzmacnianie zrównoważonych praktyk stosowanych w uprawie i produkcji oleju.

Olej palmowy, wykorzystywany w produktach Ferrero, pochodzi z łańcucha dostaw surowca certyfikowanego jako ‘segregowany’. Jego źródłem są różne, certyfikowane plantacje i na żadnym etapie łańcucha dostaw nie jest on mieszany z surowcem pochodzącym z gospodarstw niecertyfikowanych. Dzięki temu systemowi dla 100% dostaw naszego oleju możemy precyzyjnie wskazać źródło pochodzenia, czyli tłocznię, w której został wyprodukowany. Mamy w ten sposób gwarancję, iż kupowany przez nas surowiec nie pochodzi z plantacji dopuszczających się wycinania lasów pod uprawy.

7 zasad RSPO Aby uzyskać certyfikat RSPO, plantator i producent oleju palmowego musi przestrzegać następujących siedmiu zasad (Zasady i kryteria RSPO, w nowej wersji z roku 2018):

 1. 1

  Zachowywać się w sposób etyczny i transparentny

 2. 2

  Działać zgodnie z przepisami prawa i przestrzegać ich

 3. 3

  Podnosić wydajność, produktywność, pozytywne oddziaływanie na otoczenie i odporność

 4. 4

  Przestrzegać praw społeczności lokalnych i praw człowieka, a także dbać o swoich pracowników

 5. 5

  Wspierać aktywny udział drobnych plantatorów we wszystkich procesach

 6. 6

  Przestrzegać praw pracowniczych i godnych warunków zatrudnienia

 7. 7

  Chronić, zachowywać i przyczyniać się do poprawy stanu ekosystemów i środowiska naturalnego

Czy wiesz, że..? Jeden z podpunktów Zasady nr 7, kryterium 7.12, wymaga, by nowo zakładane uprawy nie powodowały wycinania lasów lub, jeśli do tego dochodzi, odtwarzały zniszczone zasoby leśne, by utrzymać na niezmienionym poziomie lub poprawić stan zasobów o wysokiej wartości środowiskowej, tzw. HCV - High Conservation Value. HCV to zasoby natury biologicznej, ekologicznej, społecznej lub kulturowej, które w danym miejscu i na danym terenie mają decydujące lub niezwykle ważne znaczenie.

Więcej informacji znajdziesz tutaj.

Nie tylko certyfikacja Aby wzmocnić nasze zobowiązania wykraczające poza certyfikację RSPO, w 2013 roku Ferrero opracowało Kartę Oleju Palmowego Ferrero®, współpracując z dostawcami, aby podążać ścieżką, która pozwoli uniknąć wylesiania, wymierania gatunków, wysokiej emisji gazów cieplarnianych i łamania praw człowieka. W 2021 roku Ferrero jeszcze bardziej wzmocniło swoje zobowiązania i postępy poprzez uaktualnioną Kartę, która została udoskonalona w oparciu o ciągłą podróż edukacyjną firmy i spostrzeżenia wygenerowane dzięki ścisłej współpracy z interesariuszami na każdym poziomie, od dostawców, przez organizacje pozarządowe, po partnerów akademickich. Nowa Karta została opracowana we współpracy z Earthworm Foundation, organizacją non-profit zajmującą się pozytywnym ulepszaniem łańcuchów wartości. Ponadto, aby jeszcze bardziej zwiększyć przejrzystość naszego łańcucha dostaw, regularnie dobrowolnie ujawniamy najnowsze dane dotyczące identyfikowalności naszych tłoczni.

Nasze starania docenione przez WWF Aby wzmocnić nasze zobowiązania wykraczające poza certyfikację RSPO, w 2013 roku Ferrero opracowało Kartę Oleju Palmowego Ferrero®, współpracując z dostawcami, aby podążać ścieżką, która pozwoli uniknąć wylesiania, wymierania gatunków, wysokiej emisji gazów cieplarnianych i łamania praw człowieka. W 2021 roku Ferrero jeszcze bardziej wzmocniło swoje zobowiązania i postępy poprzez uaktualnioną Kartę, która została udoskonalona w oparciu o ciągłą podróż edukacyjną firmy i spostrzeżenia wygenerowane dzięki ścisłej współpracy z interesariuszami na każdym poziomie, od dostawców, przez organizacje pozarządowe, po partnerów akademickich. Nowa Karta została opracowana we współpracy z Earthworm Foundation, organizacją non-profit zajmującą się pozytywnym ulepszaniem łańcuchów wartości. Ponadto, aby jeszcze bardziej zwiększyć przejrzystość naszego łańcucha dostaw, regularnie dobrowolnie ujawniamy najnowsze dane dotyczące identyfikowalności naszych tłoczni.

Dowiedz się więcej z naszej Karty Oleju Palmowego, planu działania i raportu o postępach.

Cukier Zobowiązaliśmy się, że do 2020 roku cały nasz rafinowany cukier trzcinowy będzie pozyskiwany w ramach wiodących systemów certyfikacji..

Cel ten osiągnęliśmy w sierpniu 2020 roku, uzyskując 100% cukru trzcinowego z certyfikatem Bonsucro.

W skali globalnej kupujemy średnio 80% cukru buraczanego i 20% rafinowanego cukru trzcinowego. W Europie kupujemy głównie buraki cukrowe od europejskich producentów, natomiast trzcina cukrowa pochodzi głównie z Brazylii, Indii, Meksyku i Australii.

Współpraca na rzecz zrównoważonej produkcji i dostaw cukru trzcinowego Od 2010 r. jesteśmy członkiem Bonsucro Limited, organizacji non-profit o ogólnoświatowym zasięgu, działającej na rzecz promocji zrównoważonej produkcji, przetwarzania i sprzedaży cukru trzcinowego.

Bonsucro wspiera społeczność ponad 280 członków w ponad 50 krajach, w tym plantatorów cukru, młynarzy, handlowców, kupców i organizacje wspierające.

Bonsucro działa na rzecz budowania branży cukru trzcinowego, opartej o dobrze prosperujące i rozwijające się w zrównoważony sposób społeczności producentów oraz odporne i stabilne łańcuchy dostaw. Misją Bonsucro jest dbanie o to, by odpowiedzialna produkcja cukru trzcinowego przynosiła trwałe korzyści ludziom, społecznościom, przedsiębiorstwom, gospodarkom i ekosystemom. W 2014 roku Grupa Ferrero jako pierwsza otrzymała od Bonsucro nagrodę „Leadership Award” za aktywny udział w rozwijaniu zrównoważonej branży cukru trzcinowego.

Więcej na ten temat dowiesz się tutaj.

Mleko i jaja Dobrostan zwierząt to ważna zasada naszych inicjatyw prowadzących do etycznego zaopatrywania się w surowce. Jednym z głównych celów jest zapewnienie stopniowego podnoszenia standardów dobrostanu zwierząt w łańcuchach dostaw produktów pochodzenia zwierzęcego. W czerwcu 2017 r. powołaliśmy interdyscyplinarny zespół z udziałem ekspertów Ferrero i przedstawicieli Food Animal Initiative (FAI) Farms, organizacji doradczo-badawczej, działającej na rzecz transformacji branży spożywczej wg kryteriów zrównoważonego rozwoju.

Celem jest zbudowanie całościowego programu dobrostanu zwierząt, podnoszenie jakości i bezpieczeństwa naszych produktów oraz zrównoważony rozwój łańcuchów dostaw.

Mleko Sprawami kluczowymi dla zapewnienia zrównoważonego kształtu łańcucha dostaw mleka są wysoki standard dobrostanu zwierząt, redukcja emisji dwutlenku węgla i zarządzanie wpływem hodowli bydła mlecznego na zasoby wodne i bioróżnorodność. W oparciu o Program Ferrero Farming Values dla mleka rozwijamy i umacniamy długofalową współpracę ze starannie wybranymi lokalnymi producentami mleka, którzy przestrzegają naszych wysokich standardów. Dzięki temu możemy zapewnić i stale podnosić standardy świeżości i jakości naszego mleka. Ściśle przestrzegamy krajowych regulacji w sprawie produkcji mleka, w tym parametrów jakości (np. brak antybiotyków) w mleku surowym i produktach nabiałowych, jednocześnie pilnując wysokich standardów naszej produkcji.

Jaka część dostaw mleka jest identyfikowalna?

Ponieważ zaopatrujemy się w mleko bezpośrednio od naszych partnerów, których wybieramy wg ściśle określonych standardów, możemy zapewnić 100% identyfikowalność dostaw mleka, na całym świecie, do poziomu pojedynczych gospodarstw. Wspólnie z dostawcami pracujemy nad stałym usprawnianiem procesów i zachęcamy ich do stosowania najlepszych praktyk w produkcji mleka. Aby dobrze wykorzystać zdobyte doświadczenie oraz dalej rozwijać nasz Program Ferrero Farming Values dla mleka, w 2019 roku rozpoczęliśmy realizację projektu „Vision Dairy”. We współpracy z grupą dostawców mleka przeprowadziliśmy już etap pilotażowy, polegający na zebraniu danych do oceny sytuacji bieżącej pod kątem kryteriów zrównoważonego rozwoju. Na podstawie tych informacji opracujemy harmonogram dalszych działań.

Jaja Odpowiednie warunki hodowli kur to główny problem globalnego łańcucha dostaw jaj. Łańcuch dostaw jaj na nasze potrzeby jest w pełni zintegrowany, co oznacza, że dostawcy mają kontrolę nad całym cyklem życia zwierząt i składem pasz. W naszych dostawach na całym świecie zobowiązujemy się do zakupu wyłącznie jaj z chowu ściółkowego.

Ile z kupowanych przez nas jaj pochodzi od kur z chowu ściółkowego?

NASZE ZOBOWIĄZANIE DO ROKU 2025:

100% jaj od kur z chowu ściółkowego.

Nasz cel, by na potrzeby zakładów UE całkowicie zrezygnować z zakupów jaj od kur z chowu klatkowego, osiągnęliśmy w 2014 r. Europejskie łańcuchy dostaw jaj stanowią 95% wszystkich dostaw realizowanych na całym świecie. Teraz zobowiązujemy się, że do roku 2025 nigdzie na świecie nie będziemy już kupować jaj i produktów na bazie jaj od kur z chowu klatkowego. W 2013 roku uruchomiliśmy dwa nowe zakłady produkcyjne poza UE, w Turcji i Meksyku. Jaja wykorzystywane w tych fabrykach to ok. 5% naszego ogólnoświatowego zużycia tego surowca. Wspólnie z dostawcami pracujemy nad tym, by do 2025 roku wszystkie dostawy pochodziły z hodowli nieklatkowych. Obecnie jest to jeszcze niemożliwe z uwagi na brak dostępności takich jaj na tych rynkach.