17 Nov 2020

Raport Ferrero dotyczący oleju palmowego

INNE WIADOMOŚCI

Ferrero z pełną determinacją i we współpracy z organizacjami pozarządowymi dąży do zapewnienia, by w łańcuchu dostaw oleju palmowego, z którego korzysta, całkowicie wyeliminowane zostało zjawisko wycinania lasów i wyzysku pracowników. W dalszym ciągu zamierza korzystać jedynie z surowca posiadającego certyfikat oleju segregowanego (SG)  wg kryteriów RSPO i identyfikowalnego do poziomu plantacji.

Identyfikowalność i przejrzystość łańcucha dostaw

Kluczowe znaczenie dla zapewnienia zrównoważonych dostaw oleju palmowego ma rzetelna identyfikowalność tłoczni i poszczególnych plantatorów. Dzięki niej Ferrero dysponuje szczegółową wiedzą na temat konkretnego pochodzenia dostaw oleju.  Postanowiliśmy podnieść poziom transparentności naszego łańcucha dostaw poprzez regularne ujawnianie danych na temat tłoczni, z których pozyskujemy surowiec. Od 2018, dzięki pomocy naszych zaangażowanych dostawców, dobrowolnie co 6 miesięcy publikujemy pełną listę tłoczni, z których pochodzi kupowany przez nas olej palmowy. Ostatni taki wykaz, odnoszący się do drugiej połowy 2019 roku, dostępny jest na naszej firmowej stronie internetowej.

W 2019 roku zakupiliśmy 209 tys. ton oleju palmowego z certyfikatem RSPO SG, z czego 10%  poddane zostało też weryfikacji przez POIG (Palm Oil Innovation Group). 100% tych dostaw to surowiec identyfikowalny do poziomu konkretnych 91 tłoczni, od których kupowaliśmy olej, a w przypadku 99,96% jest już też możliwość wskazania precyzyjnie konkretnej plantacji (z ogólnej ich liczby 448). W omawianym okresie do naszego łańcucha dostaw włączyliśmy 25.281 drobnych plantatorów.

 

Kraj Ilość % l-ba tłoczni
Brazylia 0.51% 5
Kostaryka 0.22% 2
Kolumbia 0.06% 1
Gwatemala 1.91% 5
Honduras 0.85% 1
Indonezja 19.26% 34
Malezja 75.80% 35
Papua Nowa Gwinea 1.35% 8

Kraje, z których pochodziły nasze dostawy oleju palmowego w 2019 roku

Wzmocnione podejście

Chcemy odgrywać wiodącą rolę w transformacji naszej branży, we współpracy z naszymi dostawcami i partnerami. Ranking nabywców oleju palmowego przygotowany przez WWF w 2020 roku (Palm Oil Buyers Scorecard), wskazał, że Ferrero jako firma spełnia najwyższe kryteria zrównoważonego kształtu łańcucha dostaw i zajmuje pierwsze miejsce na 173 ujęte w rankingu przedsiębiorstwa. W ramach całego opracowania WWF Palm Oil Buyers, na stronie internetowej programu udostępniona została pełna analiza przypadku studyjnego Ferrero, z opisem naszych najważniejszych osiągnięć, wyzwań i planów na przyszłość w zakresie zrównoważonych dostaw oleju palmowego.

Opracowana w listopadzie 2013 roku Karta Oleju Palmowego Ferrero w pełni odzwierciedla wymagania i wskaźniki weryfikacyjne POIG. Jesteśmy w aktywnym kontakcie z naszymi dostawcami i sprawdzamy, czy do weryfikacji spełniania przez nich wymogów Karty angażowane są niezależne i bezstronne podmioty. Ponadto w 2015 roku wpisaliśmy do naszej Karty również zasady opracowane przez HCS oraz "Free and Fair Labor in Palm Oil Production: Implementation Guidance".

Bazując na pozytywnych doświadczeniach, które zgromadziliśmy przy wdrażaniu Karty na przestrzeni tych wszystkich lat, obecnie, do końca 2020 roku – we współpracy z głównymi interesariuszami wewnętrznymi i zewnętrznymi – pracujemy nad jej systemową weryfikacją i aktualizacją. Nowa Karta będzie lepiej odzwierciedlała przyszłe wyzwania i przygotowaną przez Ferrero propozycję odpowiedzi na nie.

Ferrero aktywnie wspiera zastosowanie metodologii High Carbon Stock Approach (HCSA), która umożliwia odróżnienie podlegających ochronie obszarów leśnych o wysokiej wartości przyrodniczej od gruntów zdegradowanych, z niską zawartością pierwiastka węgla w glebie i niską bioróżnorodnością, na których mogą być zakładane uprawy. Metodologia ta została opracowana jako szeroko akceptowany, praktyczny, przejrzysty, dokładny i naukowo wiarygodny sposób postępowania dla wszystkich, którzy chcą spełniać zobowiązania do zatrzymania niszczenia lasów zwrotnikowych, a jednocześnie dbać o zapewnienie lokalnym mieszkańcom ich praw i godnego źródła utrzymania.

Aby zapewnić jeszcze skuteczniejsze egzekwowanie wpisanego do Karty Oleju Palmowego zakazu niszczenia lasów, od 2016 roku, we współpracy z Fundacją Earthworm, opracowujemy i wdrażamy nasz własny protokół weryfikacyjny. W efekcie, w październiku 2020 roku Ferrero rozpoczęło korzystanie z systemu monitorowania satelitarnego i usług weryfikacyjnych Starling, które mają zapewnić lepszą kontrolę i wykrywanie przypadków wycinania lasów w naszym łańcuchu dostaw. Starling w sposób niezależny weryfikuje i monitoruje wykorzystanie gruntów, oraz wykrywa możliwe przypadki niszczenia obszarów leśnych i przeznaczania ich pod uprawy palm olejowych. System jest produktem konsorcjum, w którego skład wchodzą Airbus Defence and Space, Fundacja Earthworm i SarVision. Starling wykorzystuje połączenie wysokiej rozdzielczości obrazowania radarowego oraz obrazowania optyczno-satelitarnego do monitorowania w czasie rzeczywistym zmian w wykorzystaniu gruntów i wykrywania przypadków wycinania lasów.

Aktywnie wspieramy transformację branży

Aktywnie i na wielu poziomach promujemy zrównoważoną produkcję oleju palmowego. Uczestniczymy w różnego rodzaju interdyscyplinarnych platformach  i panelach eksperckich, na których omawiane są i ustalane szczegóły przyszłego kształtu tej branży.

Blisko współpracujemy z Europejskim Sojuszem na rzecz Oleju Palmowego (EPOA). Jest to inicjatywa biznesowa, w ramach której prowadzona jest współpraca z różnego rodzaju podobnymi przedsięwzięciami realizowanymi na szczeblach krajowych w całej Europie. Zajmuje się ona edukacją na temat historii oleju palmowego, ułatwianiem wymiany informacji naukowych oraz wypracowywaniem zbilansowanego stanowiska w sprawie środowiskowych i żywieniowych aspektów oleju palmowego. EPOA mocno wspiera wykorzystywanie oleju palmowego w 100% pochodzącego ze zrównoważonych źródeł.

Ferrero z satysfakcją przyjmuje ogłoszone przez Zarząd Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) przełomowe zasady, wzywające wszystkich członków organizacji do podjęcia „wspólnej odpowiedzialności” i aktywnej „mobilizacji i działania na rzecz transformacji branży”.  Po krokach podjętych przez Zarząd organizacji obecnie wszyscy jej członkowie zadeklarowali przyjęcie jednolitych wymagań zrównoważonego rozwoju i związanych z tym obowiązków.

Jako aktywny członek Forum for Sustainable Palm Oil (FONAP), Ferrero blisko współpracuje z WWF Niemcy i jest w bezpośrednim kontakcie z lokalną organizacją pozarządową Wild Asia, z którą omawia postępy i osiągnięcia w realizacji Wild Asia’s Group Scheme (WAGS). Sponsorowaliśmy pierwszy etap tego projektu, który ruszył w lipcu 2018  roku, a teraz uczestniczymy w etapie 2, rozpoczętym w grudniu 2019 r. i mającym potrwać do marca 2021. Nasz udział w tym projekcie jest dobrowolny i wykracza poza zobowiązania wynikające z członkostwa w FONAP. Wspierany przez globalnych, krajowych i lokalnych partnerów projekt koncentruje się na pomocy drobnym rolnikom w dołączaniu do zrównoważonego łańcucha dostaw, prowadząc też jednocześnie działania na rzecz zachowania zasobów przyrody i ochrony lasów. Poza tym w ramach projektu WAGS mają być przetestowane i zastosowane w rzeczywistych warunkach dodatkowe kryteria opracowane przez FONAP (wymogi, które FONAP sformułował ponad to, co jest wymagane w świetle np. procesu certyfikacji wg kryteriów RSPO), pod kątem możliwości ich zastosowania w całym łańcuchu dostaw oleju palmowego w Malezji.

Dane liczbowe podane w Raporcie odnoszą się do okresu styczeń – grudzień 2019 r.