06 Jun 2019

Ferrero przeciwdziała wykorzystywaniu dzieci do pracy

INNE WIADOMOŚCI

Ferrero promuje przestrzeganie praw człowieka i nie akceptuje żadnej formy pracy dzieci, jak również pracy przymusowej. Stanowisko to jest wyraźnie opisane w naszym Kodeksie postępowania w biznesie*. Podejmujemy zdecydowane działania w celu zapobiegania wykorzystywania dzieci i zwalczania wszelkich form pracy dzieci w naszym łańcuchu dostaw. Jest to podyktowane przekonaniem, że każde dziecko należy na wszelkie możliwe sposoby chronić przed każdą formą wyzysku i wykorzystania.

Zatrudnianie dzieci do pracy stanowi poważny problem w dwóch krajach Afryki Zachodniej, będących głównymi światowymi producentami kakao – na Wybrzeżu Kości Słoniowej i w Ghanie. Przyczyny tego systemowego problemu są natury społecznej – ubóstwo, brak możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, nierówności pomiędzy płciami, brak świadomości społecznej.

Ferrero zdaje sobie sprawę z tego problemu i jego przyczyn, i zobowiązuje się z determinacją mu przeciwdziałać. Żadna firma, samodzielnie, nie jest w stanie takiego rozwiązania znaleźć, ale jesteśmy przekonani, że możliwe jest podejście holistyczne, nastawione na zwalczanie przyczyn zjawiska wykorzystywania dzieci do pracy, i że w działaniach takich możliwa i potrzebna jest współpraca ze strony całej branży. Tylko w ten sposób można doprowadzić do trwałej zmiany obecnej sytuacji.

Dlatego też w swoim Programie Farming Values Ferrero wskazuje na trzy filary działań, które przyczynią się do stopniowego rozwiązywania problemu wykorzystywania dzieci do pracy, jak również innych problemów społecznych mieszkańców tych krajów. Te filary to:1. Zakupy certyfikowanych i identyfikowalnych ziaren kakao

Certyfikacja i identyfikowalność to punkt wyjścia naszego podejścia do zrównoważonego rozwoju. Stanowią one podstawę realizacji szerszego celu, jakim jest podnoszenie warunków życia plantatorów kakao i społeczności, z których oni pochodzą.

Na przestrzeni lat wsparliśmy już tysiące rolników, którzy zdecydowali się poddać procesowi certyfikacji. Oznacza to m.in. przeszkolenie w zakresie dobrych praktyk rolniczych i podniesienie świadomości dotyczącej takich problemów społecznych, jak zatrudnianie dzieci czy nierówności między płciami. Rolnicy otrzymują także premię, którą mogą zainwestować w swoje gospodarstwo i w ten sposób wygenerować inne źródła przychodów.

Ferrero zobowiązało się, że do końca 2020 roku wszystkie pozyskiwane przez nas ziarna kakao będą miały certyfikat zrównoważonego pochodzenia wg standardów UTZRainforest Alliance lub Fairtrade. Jesteśmy na dobrej drodze do realizacji tego celu – w sierpniu 2018 roku poziom certyfikowanych dostaw osiągnął 77%.

Sporządzamy również mapę rolników i plantacji uczestniczących w naszym łańcuchu dostaw. Możliwość śledzenia dostaw kakao do poziomu producentów oraz wiedza na temat konkretnych trudności, z jakimi się borykają i szans, z jakich mogą skorzystać, pozwala nam kierować pomoc w sposób precyzyjny i celowany.2. Współpraca terenowa z grupami producentów i organizacjami pozarządowymi

- Program Monitorowania realizowany wspólnie przez Ferrero, Fairtrade i Związek Spółdzielń ECOOKIM

Współpraca, którą Ferrero nawiązało w 2014 roku z Fairtrade oraz związkiem spółdzielń ECOOKIM na Wybrzeżu Kości Słoniowej, stanowi przykład naszej polityki długofalowego współdziałania z liczącymi się partnerami. W 2018 roku za tę udaną współpracę Ferrero zostało nagrodzone Fairtrade Award.

Dzięki naszemu wsparciu ECOOKIM i należące do niego spółdzielnie mogą nieprzerwanie inwestować w budowę coraz bardziej profesjonalnych i stabilnych organizacji, a jednocześnie mocno wspierać swoich rolników i lokalne społeczności.

Ze środków pochodzących ze składki spółdzielnie powołały do życia Komisje ds. Pracy Dzieci, w których skład wchodzą członkowie spółdzielń a także najmłodsi przedstawiciele lokalnych społeczności. Komisje zajmują się monitorowaniem i identyfikowaniem zagrożeń oraz opracowywaniem środków zaradczych i działań prewencyjnych, jak budowa szkół, stołówek szkolnych, toalet i pomp wodnych, dystrybucja pomocy szkolnych i dofinansowanie czesnego. Takie działania okazują się skuteczne. Po uruchomieniu w 2017 roku szkoły w jednej z lokalnych wiosek liczba dzieci uczęszczających do szkoły w ciągu zaledwie roku wzrosła o 30%, przy czym 47% stanowiły dziewczęta.

Spółdzielnie wspierają również usamodzielnianie się kobiet. Dzięki tej pomocy powstają lokalne kasy oszczędnościowo-pożyczkowe, z których zasilane są prowadzone przez kobiety projekty działalności zarobkowej.

Od początku współpracy spółdzielnie, które dostarczają kakao na potrzeby Ferrero, co roku zwiększają procent składek, przeznaczony na aktywność prospołeczną. To ważny znak, że stają się organizacjami coraz bardziej profesjonalnymi i zyskują stabilność. Ich sukces z kolei zachęca następnych, którzy idą w ich ślady. Dzięki temu ECOOKIM stale rozwija się i staje się przykładem i wzorcem dla coraz liczniejszych rolników.

- Współpraca z Save the Children

Nasza współpraca z organizacją pozarządową Save the Children sięga roku 2016 i obejmuje pomocą mieszkańców 20 społeczności z Wybrzeża Kości Słoniowej. Celem projektu jest ochrona dzieci przed najgorszymi formami pracy, wyzyskiem i wykorzystywaniem, a także promocja rozwoju lokalnych społeczności i tworzenie środowiska sprzyjającego ochronie dzieci, edukacji, podnoszeniu poziomu życia i bezpieczeństwa żywieniowego.

Założeniem projektu jest to, by był on inspiracją i motorem zrównoważonego rozwoju tych społeczności. Uczestniczą w nim władze i instytucje lokalne, a także szereg innych znaczących podmiotów, co przekłada się na konkretne możliwości wdrażania przez spółdzielnie zrzeszające producentów kakao praw dziecka i zdrowych zasad biznesowych. Przypadki zatrudniania dzieci wykrywane są dzięki temu poprzez mechanizmy oparte na lokalnych społecznościach. Podejmowane są też konkretne działania zaradcze w tego typu przypadkach, z udziałem urzędowego systemu opieki nad dziećmi.

3. Działania realizowane wspólnie z organizacjami zrzeszającymi wiele podmiotów

Wyzwania i problemy łańcucha dostaw kakao, zwłaszcza w krajach Afryki Zachodniej, są złożonej natury i wymagają współpracy szeregu podmiotów i instytucji. Od wielu lat Ferrero jest aktywnym uczestnikiem zbiorowych platform publiczno-prywatnych, jak np. Fundacji World Cocoa czy Inicjatywy International Cocoa.

Ferrero znalazło się np. w gronie założycieli Cocoa Action, dobrowolnej strategii, realizowanej od 2014 roku, która polega na coraz bliższej współpracy pomiędzy różnymi producentami wyrobów czekoladowych i kakaowych, działającymi w skali ogólnoświatowej. Celem jest m.in. ograniczanie występującego na poziomie poszczególnych plantacji zjawiska wykorzystywania dzieci do pracy. Ferrero uważa, iż siła Cocoa Action polega na umiejętnym połączeniu rozwoju lokalnej społeczności i podnoszenia wydajności produkcyjnej plantatorów, co prowadzi do wzrostu ich dochodów. Taki sposób działania już przełożył się na konkretne zmiany w społecznościach zajmujących się uprawą kakaowców i doprowadził do ograniczenia zatrudniania dzieci w krajach Afryki Zachodniej. Zachęcamy do bliższego zapoznania się z Programem Ferrero Farming Values, opisanym w naszym Raporcie Odpowiedzialności Społecznej za rok 2018/2019 (str. 126-139).

O dalszych działaniach podejmowanych w ramach walki z wykorzystywaniem dzieci do pracy będziemy informować na naszej stronie internetowej www.ferrero.com i w kolejnych raportach odpowiedzialności społecznej.

* Przyjęty przez Ferrero Kodeks postępowania w biznesie, odzwierciedlający postanowienia najważniejszych Konwencji MOP, wymaga, by wszyscy nasi partnerzy wchodzący w skład całego łańcucha dostaw, aktywnie działali na rzecz zwalczania pracy dzieci, w pierwszej kolejności jej najgorszych form, a także wszelkich form niewolnictwa, handlu ludźmi, pracy przymusowej i pracy więźniów, jak również przestrzegania Konwencji Praw Dziecka ONZ (art. 32).

Ferrero jednoznacznie popiera też ochronę praw dzieci na całym świecie. Wyrazem tego jest przestrzeganie i promocja Wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka, Dziesięciu Zasad UN Global Compact, a w szczególności zasad Children’s Rights and Business Principles (CRBP), opracowanych przez UNICEF, Save the Children oraz UN Global Compact.