02 Apr 2020

Ferrero dokonuje znaczących postępów w walce z wycinaniem lasów na obszarach uprawy kakao

INNE WIADOMOŚCI

Ferrero z dumą informuje, iż udało nam się dokonać znaczących postępów w ramach planu działań, zmierzających do ochrony i odtwarzania Lasów na Wybrzeżu Kości Słoniowej i w Ghanie. Działania te są częścią Cocoa & Forest Initiative (CFI), projektu współpracy rządów obu krajów i przedsiębiorstw prywatnych, którego celem jest wyeliminowanie zjawiska niszczenia lasów na obszarach uprawy kakao.

Pierwszy raport z postępów osiąganych w tym zakresie (szczegółowe raporty dotyczące Wybrzeża Kości Słoniowej i Ghany do pobrania poniżej) wskazuje na bardzo obiecujące efekty planu działań, ogłoszonego w zeszłym roku i obejmującego wykaz wszystkich aktywności, które planujemy wdrożyć do 2022 roku w celu ochrony i odtworzenia lasów na obszarach związanych z produkcją kakao.

Z dużą pewnością możemy stwierdzić, że plan realizowany jest zgodnie z harmonogramem, a nawet z pewnym wyprzedzeniem i jesteśmy na dobrej drodze do realizacji naszych celów w ramach CFI do roku 2022. W przypadku ponad 30% wskaźników CFI założony cel został już prawie osiągnięty bądź w całości zrealizowany. Tak znaczące postępy były możliwe dzięki współpracy z zaufanymi partnerami, naszymi dostawcami, z którymi od wielu lat budujemy trwałe relacje.

Tam, gdzie będzie taka potrzeba, przewidujemy możliwość przyjęcia jeszcze bardziej ambitnych celów i dalszego realizowania zapoczątkowanych w ten sposób zmian. Jesteśmy dumni z efektów osiągniętych w pierwszym roku wdrażania planu. Stanowi to dla nas motywację do dalszego poświęcania sił i środków na to, by wspierać tę zbiorową inicjatywę i wspólnie dążyć do celu, jakim jest ochrona lasów na terenach uprawy kakao przed wycinką i niszczeniem.

W pierwszym roku realizacji planu osiągnęliśmy znaczące postępy zwłaszcza w zakresie następujących wskaźników:

  • ● Sporządziliśmy mapę ponad 140 tys. plantacji kakao na terenie obu krajów.
  • ● W ciągu zaledwie roku doprowadziliśmy do założenia na terenie obu krajów 15 tys. hektarów upraw agro-leśnych.
  • ● Rozdaliśmy plantatorom ok. 500 tys. sadzonek drzewek wielotowarowych.
  • ● Przeszkoliliśmy ponad 90 tys. rolników i organizacji w zakresie dobrych praktyk rolnych, a ponad 32 tys. rolników w zakresie Climate Smart Cocoa*.

Więcej informacji o naszych osiągnięciach w raportach poniżej.

Poczyniliśmy również znaczące postępy, jeśli chodzi o przechodzenie na dostawy kakao z certyfikowanych, zmapowanych i identyfikowalnych źródeł.

  • ● Poczynając od końca 2020 roku całe dostarczane nam kakao będzie pochodziło ze zrównoważonych źródeł.
  • ● Do końca 2020 roku wszystkie uprawy, z których pozyskujemy ziarna kakaowców, będą ujęte w cyfrowe mapy na bazie punktów GPS tworzących wieloboki (ang. polygon maps) **.
  • ● Chcemy, aby od końca 2020 roku wszystkie dostawy kakao pochodzące z Wybrzeża Kości Słoniowej i Ghany były objęte procesem segregacji ***.

Dzięki tym działaniom zyskamy pewność, iż nie zaopatrujemy się w surowiec uprawiany na terenach podlegających ochronie. Będziemy też mogli kierować celowaną pomoc do konkretnych plantatorów, ułatwiając im wprowadzanie dobrych praktyk rolnych, które przyczynią się do podniesienia ich zarobków, a jednocześnie lepszej ochrony środowiska naturalnego. Zachęcamy do zapoznania się z historiami opowiedzianymi przez współpracujących z nami rolników i partnerów, z których wyłania się jasny obraz tego, jaki wpływ na ich życie i funkcjonowanie wywiera nasza działalność.

„Poprzez Cocoa & Forest Initiative wprowadzamy do branży produkcji kakao znaczące i trwałe zmiany. Jako Ferrero jesteśmy dumni, iż możemy brać udział w tej zbiorowej inicjatywie, która doskonale wpisuje się w nasze zobowiązania i wartości, jakie przyświecają nam jako firmie rodzinnej. Dlatego też Ferrero w dalszym ciągu będzie podejmować działania na rzecz coraz bardziej zrównoważonego kształtu łańcucha dostaw kakao, wywierając na niego trwały i pozytywny,” mówi Marco Gonçalves, Chief Procurement & Hazelnut Company Officer w Ferrero.

Częścią naszego zobowiązania, podjętego w ramach udziału CFI, jest także coroczne raportowanie osiąganych postępów. Plan działań Ferrero w ramach CFI wpisuje się w całościową strategię Firmy w zakresie zrównoważonych dostaw kakao, która obecnie jest aktualizowana z myślą o jeszcze bardziej dynamicznych zmianach do wprowadzenia w najbliższej przyszłości. Zachęcamy do bliższego zapoznania się z Programem Ferrero Farming Values dla Kakao, opisanego w naszym raporcie odpowiedzialności społecznej (str. 128 - 143).

*Climate Smart Cocoa: Szkolimy rolników z tego, w jaki sposób podnosić odporność gospodarstw na skutki zmian klimatycznych, jak wzrost temperatur czy ekstremalne zjawiska pogodowe, jak również z tego, w jaki sposób uprawa kakao może przyczynić się do redukcji emisji gazów cieplarnianych.** Czym jest mapa punktów GPS w formie wieloboków i dlaczego ma to tak duże znaczenie: Mapy upraw powstają poprzez odczytanie w terenie, przez specjalnie przygotowanych i wyposażonych w tym celu specjalistów, współrzędnych punktów GPS wyznaczających granice poszczególnych plantacji. Na tej podstawie powstają precyzyjne mapy upraw. Można też określić ich powierzchnię. Umożliwia to stwierdzenie, czy dana plantacja nie znajduje się na terenie lasu podlegającego ochronie, a także pozwala na bardziej dokładne oszacowanie potencjalnego plonu z każdej plantacji. Ta metoda kartograficzna jest dokładniejsza w porównaniu z innymi, np. z metodą polegającą na mapowaniu upraw za pomocą pojedynczych punktów GPS.*** Surowiec segregowany, czyli fizycznie identyfikowalny, oznacza, że certyfikowane ziarna kakao, które Ferrero kupuje od wybranych grup rolników, przez cały czas – od wyjścia z plantacji po dotarcie do naszych zakładów – przechowywane i transportowane są osobno i nie mają styczności z surowcem niesegregowanym. To znacząca różnica w porównaniu z innymi standardami pochodzenia kakao, np. modelem „Mass Balance”, w którym dopuszcza się możliwość mieszania ziaren certyfikowanych i niecertyfikowanych w łańcuchu dostaw. Do końca 2019 roku osiągnęliśmy już poziom 94% dostaw kakao segregowanego.