21 Oct 2020

Ferrero publikuje 11. Raport Zrównoważonego Rozwoju, w którym ogłasza nowe cele klimatyczne

INNE WIADOMOŚCI

  • • Ferrero przedstawia cel redukcji do 2030 roku całościowych emisji gazów cieplarnianych o 43%  w przeliczeniu na tonę produkcji, w porównaniu do poziomu z roku 2018
  • • Cel redukcji emisji z działalności własnej zharmonizowany z ogólnoświatowym celem zahamowania wzrostu temperatury globalnej do poziomu poniżej 1,5oC
  • • Postępy w zakresie zrównoważonych opakowań i odpowiedzialnego zaopatrzenia w surowce

Grupa Ferrero, globalny lider rynku słodkiej żywności pakowanej, opublikowała dziś swój 11. Raport Zrównoważonego Rozwoju, który stanowi prezentację jej ostatnich osiągnięć i nosi tytuł „Z myślą o przyszłości”. W raporcie tym Ferrero przedstawia nowe, ambitne cele redukcji śladu węglowego, które chce osiągnąć do roku 2030, a także przegląd założeń i postępów w działaniach na rzecz zrównoważonego rozwoju. Kryzys klimatyczny wymaga od przedsiębiorstw podjęcia bardziej zdecydowanych działań, toteż Ferrero przyjęło dwa cele redukcji śladu węglowego. Do końca 2030 roku firma zamierza zmniejszyć o połowę emisje z działalności własnej (Zakres 1 i 2), co jest spójne z przyjętym na mocy Porozumienia Paryskiego celem zahamowania ogólnoświatowego wzrostu temperatury do poziomu poniżej 1,5 stopnia Celsjusza. Ferrero zobowiązuje się też do obniżenia o 43% emisji w przeliczeniu na tonę produkcji, we wszystkich zakresach. Poziomem referencyjnym dla obu tych celów jest rok 2018. Z myślą o realizacji pierwszego z zadeklarowanych celów firma przygotowała konkretny harmonogram działań, mających doprowadzić do redukcji emisji generowanych przez zakłady produkcyjne, magazyny i główne biura. W przypadku drugiego celu, obejmującego też redukcję emisji z zakresu 3, Ferrero zamierza pracować nad możliwościami ograniczania emisji wspólnie z dostawcami. Będzie się to odbywać w drodze wprowadzania nowych, niskoemisyjnych rozwiązań i opracowywania nowych produktów.

Najważniejsze informacje z 11. Raportu Zrównoważonego Rozwoju

Ferrero nadal prowadzi aktywne działania na rzecz zrównoważonego rozwoju całej Grupy. Poniżej wskazujemy tylko najważniejsze z nich. Wszystkie wpisują się w cztery nowe filary strategii zrównoważonego rozwoju, przyjętego przez firmę: ochrona środowiska, surowce zrównoważonego pochodzenia, promocja odpowiedzialnej konsumpcji oraz wzmacnianie roli i pozycji ludzi:

  • • W 2019 roku Ferrero zadeklarowało, że do końca 2025 roku w całości przestawi się na stosowanie opakowań nadających się do ponownego wykorzystania, przerobu lub kompostowania. W ramach tego zobowiązania podpisało  New Plastics Economy Global Commitment opracowane przez Fundację Ellen MacArthur, dając tym samym dowód ambicji odegrania kluczowej roli w eliminacji problematycznych i niepotrzebnych opakowań plastikowych i zastąpienia ich nowymi i innowacyjnymi projektami.
  • • W styczniu 2015 roku Ferrero osiągnęło cel 100% dostaw oleju palmowego jako surowca z certyfikacją RSPO i segregowanego, i od tej pory nieprzerwanie utrzymuje ten stan. W zeszłym roku firma zajęła pierwsze miejsce w rankingu nabywców zrównoważonego oleju palmowego, opracowanym przez WWF (Palm Oil Buyers Scorecard).
  • • Raport przedstawia też postępy w realizacji programów Ferrero Farming Value (FFV), prowadzonych od 2013 roku w celu rozwijania zrównoważonych łańcuchów dostaw poszczególnych surowców. W 2019 roku eksperci programu FFV dla orzechów laskowych odwiedzili ponad 21 tys. rolników, którym pomogli zwiększyć plony o ponad 40%. Program FFV dla kakao to odpowiedź na najważniejsze problemy, dotykające łańcucha dostaw ziaren kakao, skupiona wokół trzech filarów: podnoszenie zarobków rolników i poprawa warunków życia lokalnych społeczności; ochrona praw dzieci; ochrona zasobów przyrody. W 2019 roku Ferrero udzieliło pomocy ponad 100 tys. rolników, a oprócz tego sfinansowało remonty i budowy ok. 50 szkół i przekazało pomoce szkolne ponad 13 tys. dzieci.
  • • 81% dostaw ziaren kakao, które Ferrero zakupiło w 2019 roku, miało certyfikat zrównoważonej produkcji. Firma jest na dobrej drodze do osiągnięcia poziomu 100% dostaw kakao segregowanego i identyfikowalnego do końca 2020 roku. Dzięki temu Ferrero zyska pełny obraz swojego łańcucha dostaw i będzie mogło precyzyjnie i w celowany sposób kierować pomoc tam, gdzie jest ona potrzebna. W dalszych latach Ferrero nadal zamierza wzmacniać swoją strategię zrównoważonych dostaw kakao. W jej ramach będzie rozszerzać zasięg programów realizowanych w terenie we współpracy z dostawcami i partnerskimi organizacjami pozarządowymi, a także wdrażać systemy monitorowania i przeciwdziałania pracy dzieci w całym łańcuchu dostaw kakao.
"Ponieważ zbliża się termin realizacji celów, których osiągnięcie założyliśmy do końca roku 2020, opracowujemy obecnie nową strategię i nowe zobowiązania, dzięki którym zyskamy pewność, że poradzimy sobie z ryzykiem i szansami, jakie niesie perspektywa zrównoważonego rozwoju dla naszej stale wzrastającej działalności biznesowej. Niniejszy raport daje możliwość pierwszego wglądu w nasze nowe priorytety zrównoważonego rozwoju, m.in. w zakresie nowych celów klimatycznych w perspektywie do roku 2030. Z pewnością będę nadal informował o kolejnych postępach i osiągnięciach w realizacji nowej strategii, wraz z tym, jak nasza Firma wkracza w nowy, ekscytujący okres swojej historii."

Giovanni Ferrero, Executive Chairman Grupy Ferrero

"Ferrero od zawsze z determinacją dążyło do takiego kształtu swojej działalności, który będzie wywierał pozytywne oddziaływanie na naszych pracowników, konsumentów naszych produktów, rodziny i lokalne społeczności, na terenie których działamy. Nadal będziemy ciężko pracować na realizacją celów zrównoważonego rozwoju i konsekwentnie doskonalić nasz sposób działania. Bliska współpraca z dostawcami i strategicznymi partnerami stanowi dla nas kluczowy element tej drogi."

Lapo Civiletti, Chief Executive Officer Grupy Ferrero.