21 Jan 2021

Karta Orzechów Laskowych Ferrero: w stronę branży produkcji i przetwórstwa orzechów laskowych, która generuje wartość dla wszystkich podmiotów

INNE WIADOMOŚCI

Zgodnie z Kodeksem Dostawcy, Ferrero opublikowało nowy dokument, Kartę Orzechów Laskowych. Karta Orzechów Laskowych Ferrero wskazuje nasze zobowiązania i wymagania, określone w oparciu o wybrane priorytety, które mieszczą się w trzech zasadniczych obszarach: praw człowieka i praktyk społecznych, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju oraz transparentności dostawców. Dzięki temu chcemy być inicjatorem pozytywnych zmian, które przyniosą korzyści całej branży produkcji orzechów laskowych.

Ferrero współpracuje z Fundacją Earthworm, organizacją non-profit, działającą na rzecz promocji pozytywnych zmian w łańcuchach wartości. Wspólnie z nią chcemy kształtować naszą odpowiedzialną politykę zaopatrzenia w orzechy laskowe. Zapisy Karty są właśnie efektem tej współpracy i działań, które podejmujemy wspólnie, aby właściwie rozpoznawać najważniejsze problemy, z jakimi boryka się branża produkcji orzechów laskowych i wskazywać ich rozwiązania. Chcemy przy tym współpracować z naszymi dostawcami oraz innymi uczestnikami łańcucha dostaw, i w ten sposób realizować nasze zobowiązanie do zrównoważonej i etycznej polityki zaopatrzenia. Problemy branży produkcji orzechów laskowych są złożone, a w części krajów również głęboko zakorzenione. Ich rozwiązanie wymaga one poprawy warunków pracy robotników rolnych, dzięki czemu będzie możliwe zlikwidowanie rozmaitych problemów społecznych, w tym wykorzystywania do pracy dzieci.

Nasza wizja zrównoważonej produkcji orzechów laskowych, przedstawiona w Karcie, to sytuacja, w której społeczności rolnicze dobrze prosperują, prawa dzieci i pracowników są szanowane, a wartości przyrodnicze i środowiskowe chronione, dzięki stosowaniu praktyk rolniczych opartych na regeneracji. Karta będzie miała zastosowanie do całego łańcucha naszych dostaw orzechów laskowych.

Zakłada ona zgodność z wcześniej przyjętymi przez nas wymaganiami, do których muszą stosować się wszyscy nasi dostawcy. Opiera się jednak na przekonaniu, że samo przestrzeganie tych wymagań to za mało i aby poradzić sobie z tak złożonymi wyzwaniami, potrzeba  konkretnych zobowiązań w zakresie wybranych priorytetów i inicjatyw. Karta opracowana jest wokół trzech filarów, wskazanych według zasady należytej staranności, które obejmują wszystkich naszych dostawców. Pierwszym z tych tematów są prawa człowieka i praktyki społeczne. W tym zakresie zobowiązujemy się do działania na rzecz zapewnienia dzieciom prawa do radosnego i beztroskiego rozwoju i ochrony ich praw na całym obszarze, z którego pochodzą nasze dostawy. Wiąże się to także z podnoszeniem zarobków społeczności zajmujących się uprawą orzechów laskowych i wzmacnianiem gospodarczej stabilności plantatorów. Ochrona dzieci oznacza dla Ferrero determinację w walce z wykorzystywaniem ich do pracy w całym łańcuchu wartości. W proces ten chcemy angażować rozmaite podmioty, w przekonaniu, że każde dziecko zasługuje na ochronę i spokojny, pozbawiony trosk okres dzieciństwa, prawo do edukacji i bezpiecznego środowiska. Drugi temat to ochrona środowiska i zrównoważony rozwój. Zobowiązujemy się do stosowania praktyk rolnictwa regeneracyjnego w naszych własnych Agrofarmach, oraz do wspierania lokalnych społeczności rolniczych w ich wprowadzaniu na wybranych obszarach krajów, z których pochodzi większość naszych dostaw.Trzecią kwestią jest transparentność dostawców. W tym zakresie zobowiązujemy się do osiągnięcia pełnej identyfikowalności dostaw do poziomu plantacji. W sposób jawny, w corocznych planach działania i sprawozdaniach z realizacji Karty, będziemy informować o dokonywanych postępach, a także trudnościach, na które będziemy napotykać. Zasadniczą rolę dla udanego wdrożenia postanowień Karty będzie miał nasz Program Ferrero Farming Values (FFV) dla orzechów laskowych.

"Cieszymy się, że możemy współpracować z Ferrero nad trwałymi zmianami łańcucha dostaw orzechów laskowych. Ferrero zgadza się, że do poradzenia sobie z problemami, potrzebne jest podejście całościowe. Liczymy, że współpraca z Ferrero doprowadzi do realizacji zobowiązań, które zawarto w Karcie, i że będzie to dotyczyć całego łańcucha dostaw orzechów laskowych”.

Boris Saraber, dyrektor operacyjny Fundacji Earthworm.

“Orzechy laskowe to serce Ferrero. Aktywnie działamy na rzecz zrównoważonego łańcucha dostaw tego surowca, w ramach naszego Programu Ferrero Farming Values, a także poprzez inne zbiorowe inicjatywy. Celem nowej Karty jest to, by w oparciu o już posiadane doświadczenie, doprowadzić do takiej zmiany całej branży produkcji orzechów laskowych, która będzie przynosiła korzyści i wartość wszystkim jej uczestnikom. Będziemy wspierać transparentność, informując na bieżąco o osiąganych postępach”.

Marco Gonçalves, Chief Procurement & Hazelnut Company Officer w Ferrero.